• Program wychowawczo - profilaktyczny


     


    Szkolny program
    wychowawczo-profilaktyczny
    2022/2023


    Szkoła jest miejscem, z którym utożsamiają się młodzi ludzie. Jest ona miejscem również rozwoju nie tylko uczniów, ale i całej kadry pedagogicznej.             Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich  w Wągrowcu w szczególności opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców oraz samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy,                             a w szczególności z potrzeb oraz oczekiwań całej społeczności szkolnej. Celem tego dokumentu jest określenie sposobów realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Program ten jest przy tym elastyczny i może podlegać modyfikacji w zależności od aktualnych potrzeb.

    Podstawa prawna:

    ⦁    Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U.  z 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
    ⦁    Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991r. nr 120, poz. 526).
    ⦁    USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).  
    ⦁    USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 1327). 
    ⦁    USTAWA z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378). 
    ⦁    USTAWA. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277)
    ⦁    Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 783,1458, 2439).
    ⦁    Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. z dnia 9 sierpnia 2017 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1309)
    ⦁    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1449) 
    ⦁    Uchwała Nr 186/2016 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach oświatowych.
    ⦁    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U.  z 2020 r. poz.1604).
    ⦁    Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
    ⦁    Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2022/2023
    ⦁    Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu. 

    Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym oraz ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego jest kultywowanie tradycji   i ceremoniału szkoły.
    Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:
    ⦁    powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców                        i wszystkich pracowników szkoły,
    ⦁    zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę                w realizacji zadań określonych w programie,
    ⦁    respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrekcja, rada rodziców, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski),
    ⦁    współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział instytucji, organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą                            i profilaktyczną szkoły), 
    ⦁    współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,
    ⦁    inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki)

    Misja szkoły:

    Szkoła jest społecznością działającą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku oraz życzliwości. Nauczyciele w swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej kierują się przede wszystkim dobrem uczniów, troszczą o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła wspiera ten rozwój poprzez stworzenie bezpiecznej  i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie,             a także rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie. Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji                i zrozumienia potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego podejścia do nauki                i pracy, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności             za rozwój środowiska przyrodniczego i społecznego. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

    Główne cele programu:

    Głównym celem programu jest wychowanie, rozumiane jako wspieranie wychowanka w rozwoju,  profilaktyka, działania wspierające system rodzinny                   w procesie wychowawczym . Celem działań wychowawczych szkoły jest kształtowanie prawidłowych wzorców zdrowego odżywiania, rozwijanie umiejętności społecznych ucznia, które pozwolą radzić sobie ze sobą, z wyzwaniami świata oraz budowanie jego odporności na potencjalne zagrożenia.

    Działania wychowawcze określone w niniejszym programie obejmują w szczególności:
    ⦁    współpracę z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów i wychowanków        w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia,
    ⦁    tworzenie spójnego środowiska wychowawczego, w którym wartości i normy życia są zrozumiałe dla wychowanka, w którym wychowawcy współpracują, wspierając ucznia w integralnym rozwoju i osiąganiu pełni człowieczeństwa,
    ⦁    kształtowanie hierarchii systemu wartości,
    ⦁    wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną,
    ⦁    kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów prawnych, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
    ⦁    doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami lub opiekunami prawnymi,
    ⦁    wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów prawnych,
    ⦁    kształtowanie u uczniów i wychowanków postaw prospołecznych, w tym przez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym oraz zaangażowaniu         w działalność podmiotów,
    ⦁    wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

    Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie               i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. 

    Działania profilaktyczne określone w niniejszym programie obejmują w szczególności:
    ⦁    wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju                i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych, niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji,
    ⦁    realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych programów zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego,
    ⦁    przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
    ⦁    doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych.

    Działania wychowania i profilaktyki łączą wartości i normy, traktując (w ślad za zapisami ustawy – Prawo oświatowe) nauczanie i wychowanie jako respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości, przyjmując zasady etyki jako uniwersalne.                W nawiązaniu do tychże zasad etyki prowadzone będą działania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

    Sylwetka absolwenta:

    Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:
    ⦁    kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
    ⦁    zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
    ⦁    szanuje siebie i innych,
    ⦁    jest odpowiedzialny,
    ⦁    zna historię i kulturę własnego narodu, regionu oraz tradycje szkoły,
    ⦁    przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
    ⦁    zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
    ⦁    jest tolerancyjny,
    ⦁    korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
    ⦁    jest ambitny,
    ⦁    jest kreatywny,
    ⦁    jest samodzielny,
    ⦁    posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych  i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce   o bezpieczeństwo własne i innych,
    ⦁    szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
    ⦁    radzi sobie z niepowodzeniami,
    ⦁    integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole.

    Cele szkoły:

    Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań            z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:
    ⦁    fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy            i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia                            i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
    ⦁    psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia                  i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
    ⦁    społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
    ⦁    aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

    Celem ogólnym w Szkole Podstawowej nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich                  w Wągrowcu jest zwiększenie  skuteczności  działań  wychowawczych,  edukacyjnych,  informacyjnych i profilaktycznych  stosowanych  przez  nauczycieli  oraz  rodziców  (opiekunów prawnych), mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia, eliminowanie zachowań agresywnych  wśród  uczniów,  kształtowanie  właściwej  postawy  oraz  tworzenie  w  szkole atmosfery rozwoju, współpracy  i poszanowania praw innych osób.

    Program określa wydzielone obszary działania:
    ⦁    wychowawcze – promujące zdrowie psychiczne oraz wspomagające uczniów       w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej oraz aksjologicznej,
    ⦁    edukacyjne – mające na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów                   i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów prawnych, nauczycieli                          i wychowawców na temat kształtowania postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, zdolnych do odpowiedzialnych decyzji,
    ⦁    informacyjne – polegające na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni, mających na celu kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych,
    ⦁    profilaktyczne – wspierające uczniów:
    ⦁    w rozwoju -  poprzez podejmowanie działań ograniczających zachowania ryzykowne,
    ⦁    promowanie zdrowego stylu życia,
    ⦁    dostarczanie  informacji  nt.  skutków  zachowań  ryzykownych  i  tym  samym wspieranie uczniów w dokonywaniu racjonalnych wyborów,
    ⦁    wspieranie   rozwoju   kompetencji  psychologicznych  takich,  jak:  umiejętność nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem                         i niepowodzeniami edukacyjnymi oraz z osłabieniem poczucia bezpieczeństwa związanego z wojną, rozwiązywania konfliktów, opierania się presji ze strony otoczenia w relacjach bezpośrednich oraz w multimediach,  radzenie sobie z izolacją związaną z pandemią lub zdalnym nauczaniem, 

    Tematyka ogólna zajęć wychowawczych dla poszczególnych grup wiekowych znajduje się w załączniku nr 1 i nr 2. Nauczyciele na podstawie tego dostosowują plan pracy wychowawczej w oparciu o załączone bloki tematyczne.
    Uczestnicy programu:
    Dyrektor szkoły:
    ⦁    uczestniczy w procesie diagnozy zagrożeń szkoły oraz w oddziaływaniach wychowawczo-profilaktycznych,
    ⦁    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
    ⦁    stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, dbając                o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
    ⦁    inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
    ⦁    stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
    ⦁    dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
    ⦁    nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

    Rodzice:
    ⦁    współtworzą szkolny programu wychowawczo-profilaktyczny,
    ⦁    uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
    ⦁    uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
    ⦁    współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
    ⦁    znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

    Wychowawcy:
    ⦁    prowadzą w różnych formach szkolenia i konsultacje dla rodziców,
    ⦁    dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego,
    ⦁    sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności tworzą warunki wspomagające ich rozwój, przygotowują do życia w rodzinie                        i w społeczeństwie,
    ⦁    poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków,
    ⦁    uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,
    ⦁    realizują w toku pracy wychowawczo-profilaktycznej treści i cele niniejszego programu oraz nadzorują udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej         w swojej klasie,
    ⦁    diagnozują sytuację wychowawczą w klasie poprzez rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów,
    ⦁    opracowują plan pracy wychowawczo-profilaktycznej dla klasy na dany rok szkolny, na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym (uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów),
    ⦁    zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym           i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
    ⦁    oceniają zachowania uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami i wewnątrzszkolnym systemem oceniania uczniów,
    ⦁    współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach.

    Nauczyciele:
    Wszyscy nauczyciele realizują program wychowawczo-profilaktyczny,                                   a w szczególności:
    ⦁    uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy,
    ⦁    reagują na przejawy niedostosowania społecznego u uczniów,
    ⦁    wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,                 w oparciu o rozpoznanie potrzeb,
    ⦁    odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu             w szkole i poza jej terenem, np. na wycieczkach szkolnych, świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem,
    ⦁    przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
    ⦁    udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
    ⦁    kształcą i wychowują młodzież w duchu patriotyzmu i demokracji,
    ⦁    prowadzą rozmowy z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
    ⦁    wspierają zainteresowania i rozwój osobowy uczniów.

    Uczniowie:
    Wszyscy uczniowie szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu:
    ⦁    otrzymują dość zachęty, aby uczyć się śmiałości,
    ⦁    w pełni aprobowani uczą się lubić samych siebie,
    ⦁    często słyszą słowa uznania,
    ⦁    uczą się stawiać sobie cele,
    ⦁    w poczuciu bezpieczeństwa uczą się ufać sobie i innym,
    ⦁    otaczani są rzetelnością i uczciwością, uczą się, czym jest prawda                                  i sprawiedliwość.

    Rada pedagogiczna szkoły:
    ⦁    uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
    ⦁    opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego,
    ⦁    opracowuje wspólnie z dyrektorem dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
    ⦁    dokonuje ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

    Psycholog i pedagog szkolny:
    ⦁    udzielają pomocy uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, oraz uczniom, którzy padli ofiarą przestępczości,
    ⦁    w sposób zdecydowany reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
    ⦁    współpracują z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez uczniów, szczególnie z rodzin zaniedbanych środowiskowo,
    ⦁    współpracują z policją, z sądem dla nieletnich, z kuratorami (w razie zaistniałej potrzeby), z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
    ⦁    kształtują u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów,
    ⦁    udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, prowadzą zajęcia terapeutyczne z dziećmi – indywidualne i grupowe, stosują profilaktykę zachowań ryzykownych wśród uczniów,
    ⦁    organizują spotkania i prelekcje dla rodziców na tematy związane z procesem nauczania i wychowania, udzielają wsparcia zgłaszającym się rodzicom                  w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, współpracują z nauczycielami             w zakresie procesu nauczania i wychowania uczniów,
    ⦁    prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów (indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych),
    ⦁    współpracują z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych.

    Pedagog specjalny:
    ⦁    prowadzenie badań i działań diagnostycznych w związku z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
    ⦁    rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
    ⦁    wspieranie nauczycieli, wychowawców  i innych specjalistów,
    ⦁    współpraca przy opracowaniu i realizacji programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
    ⦁    współpraca z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych,
    ⦁    współpraca z nauczycielami, wychowawcami, innymi specjalistami, 
    ⦁    współpraca z innymi podmiotami.

    Samorząd uczniowski:
    ⦁    jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami                 i możliwościami organizacyjnymi  w porozumieniu z dyrektorem,
    ⦁    współpracuje z  Radą Pedagogiczną, Szkolnym Klubem Wolontariatu, Radiem TOP,
    ⦁    reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
    ⦁    propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
    ⦁    dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję.

    Diagnoza zagrożeń:
    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu każdego roku szkolnego przeprowadza diagnozę środowiska wychowawczego, analizuje potrzeby             i zasoby. W celu urealnienia sytuacji wychowawczej w szkole korzystamy z:
    ⦁    badań ankietowych skierowanych do uczniów na temat atmosfery w szkole oraz warunków organizacji nauki w niej,
    ⦁    spostrzeżeń wychowawców na temat zachowań problemowych w klasie,
    ⦁    ludzkich zasobów szkoły, tj. kompetencji kadry kierowniczej, kompetencji zawodowych nauczycieli, rozwijanych poprzez dodatkowe doskonalenie  kompetencji szkolnych specjalistów, realizatorów programów profilaktycznych.

     W oparciu o kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023, wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2021/2022, program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, wyniki przeprowadzonych diagnoz, zostały wyłonione następujące obszary problemowe:
    ⦁    kształtowanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, które umożliwią dialog      z innymi i z samym sobą (nauka nawiązywania serdecznego kontaktu, sympatii, szacunku i tolerancji),
    ⦁    kształtowanie kompetencji międzykulturowych (nabywanie umiejętności porozumiewania się w języku obcym, ale również kształtowanie postawy otwartości i akceptacji, woli porozumienia oraz ciekawości dotyczącej poznawania różnic),
    ⦁    kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji,
    ⦁    przeciwstawianie się obojętności wobec wszelkich przejawów zła, kształtowanie gotowości współdziałania i pomocy – dobroczynności, szlachetności, zaangażowania społecznego,
    ⦁    dbałość o zdrowie psychiczne, ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego          i poczucia bezpieczeństwa,
    ⦁    kształtowanie umiejętności przeżywania emocji, radzenia sobie ze stresem              i agresją – kształcenie samodzielności w rozwiązywaniu problemów i konfliktów uczniowskich (tolerancja, życzliwość, empatia i przyjaźń),
    ⦁    wzmacnianie wychowawczej roli rodziny, respektowanie praw i obowiązków uczniów,
    ⦁    doskonalenie umiejętności prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych,                  w szczególności w zakresie bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu,
    ⦁    kształtowanie właściwych zachowań uczniów w sytuacji zagrożenia,
    ⦁    przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie             i mediach społecznościowych,
    ⦁    podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom potrzebującym pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

    Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji:
         Odniesienie do poszczególnych sfer rozwoju pozwoli harmonijnie oddziaływać     na rozwój uczniów w poszczególnych obszarach. Zadania wychowawczo-profilaktyczne będą realizowane w roku szkolnym 2022/2023.


    Sfera fizycznego rozwoju ucznia – edukacja zdrowotna realizowana będzie poprzez:

    Nazwa działań wychowawczych    Nazwa działań edukacyjnych skierowanych do całej społeczności szkolnej    Formy działań profilaktycznych    Sposoby realizacji
    Diagnozowanie potrzeb            i nawyków higienicznych uczniów, kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych, określanie ich wpływu na zdrowie,          w tym zdrowie psychiczne.
        Zdiagnozowanie występowania czynników ryzyka i czynników chroniących przed sięganiem po substancje psychoaktywne przez uczniów.

    Ocena występowania zjawisk zachowań ryzykownych, takich jak agresja, zażywanie środków odurzających, samookaleczenia, oraz zaburzeń odżywiania lub snu.

    Kształtowanie odporności psychicznej uczniów – umiejętności radzenia sobie        z wyzwaniami, problemami          i presją dzięki silnej konstrukcji psychicznej. 

    Współpraca z rodzicami w celu wzmacniania postaw w zakresie stawiania dzieciom realistycznych wymagań              i wspierania ich w rozwoju.
    Kształtowanie odporności emocjonalnej (wyrabianie odporności na przykrości i inne emocje ujemne). 

    Podejmowanie tematyki ochrony zdrowia w związku          z ewentualnym powrotem pandemii.    Działania informacyjne – dostarczanie wiarygodnych informacji na temat ryzyka            i czynników chroniących przed sięganiem po substancje psychoaktywne przez uczniów.

    Długofalowa organizacja wspierania ucznia we wzmacnianiu odporności psychicznej poprzez:
    ⦁    realizację zajęć z zakresu edukacji,
    ⦁    nastawienie ucznia na własny rozwój, akceptację trudności, wyrabianie optymizmu,
    ⦁    prowadzenie pogadanek         i lekcji wychowawczych na temat zdrowia psychicznego, odporności psychicznej na godzinach wychowawczych, zgodnie     z treściami uwzględnionymi w podstawie programowej,
    - gazetki i plakaty profilaktyczne.    Lekcje wychowawcze, indywidualne konsultacje            z wychowawcą klasy, lekcje przedmiotowe, wydarzenia klasowe i szkolne, działalność SU, wolontariatu, Radia TOP, specjalistów.
    Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.    Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych,               w szczególności radzenia sobie z wyzwaniami, problemami          i presją, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania                i wyrażania własnych emocji.

    Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych    i społecznych uczniów – kształtowanie wartości jaką jest odpowiedzialność. Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.

    Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu kształtowanie świadomości własnego ciała                                  z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych           w okresie dojrzewania – zajęcia wychowania do życia                    w rodzinie.    Wyposażenie w umiejętności skutecznego dbania o własne zdrowie.

    Spotkania ze specjalistami.

    Gazetki ścienne i ulotki.

    Udział w ogólnopolskich akcjach i konkursach prozdrowotnych.

    Realizacja programu edukacyjnego „Żyj smacznie         i zdrowo” w klasach V i VI.

    Spotkania z pielęgniarką szkolną i pedagogiem.    Lekcje wychowawcze, indywidualne konsultacje            z wychowawcą klasy, lekcje przedmiotowe, wydarzenia klasowe i szkolne, aktywna obecność uczniów                         w społeczności szkolnej                i lokalnej.

    Odpowiedzialni: nauczyciel wychowania do życia                    w rodzinie,                 wychowawcy, specjaliści (pedagog, psycholog, pedagog specjalny), pielęgniarka szkolna.
    Dostarczenie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego (2 kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023).    Poszerzanie wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego ochrony.


    Dbanie o rozwój wiedzy                 i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie rozpoznawania problemów ze zdrowiem psychicznym               u uczniów i jego ochrony. 

    Zbudowanie szkolnej kultury dbania o zdrowie psychiczne uczniów:
    ⦁    systematyczne monitorowanie dobrostanu uczniów przez wychowawców klas,
    ⦁    organizowanie zajęć edukacyjnych, profilaktycznych odpowiadających na bieżące potrzeby uczniów, nauczycieli, rodziców, korzystanie z pomocy podmiotów zewnętrznych, instytucji i organizacji.    Współpraca z instytucjami prowadzącymi profilaktykę      w zakresie zdrowia psychicznego. 


    Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie konsultacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli. 

    Lekcje wychowawcze w klasach dotyczące promocji zdrowia psychicznego .

    Udostępnianie informacji               o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców, w przypadku problemów ze zdrowiem psychicznym – wskazanie miejsc, w których można uzyskać pomoc.
    Spotkania ze szkolnymi specjalistami.

    Podejmowanie działań ograniczających zachowania konfliktowe, stresowe,  realizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie.    Lekcje wychowawcze, indywidualne konsultacje             z wychowawcą klasy, lekcje przedmiotowe, wydarzenia klasowe i szkolne, aktywna obecność uczniów                     w społeczności szkolnej             i lokalnej.

    Odpowiedzialni: wychowawcy, pedagog, psycholog,  dyrektor i wice dyrektorzy szkoły.

    Sfera społecznego rozwoju ucznia – kształtowanie postaw społecznych (relacje):

    Nazwa działań wychowawczych    Nazwa działań edukacyjnych skierowanych do całej społeczności szkolnej    Formy działań profilaktycznych    Sposoby realizacji
    Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji – przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, do podejmowania odpowiedzialnych decyzji          (1 kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023).    Zajęcia rozwijające postawy społeczne: szacunku do drugiego człowieka, odpowiedzialności za siebie         i innych, potrzeby pomocy słabszym i potrzebującym.

    Zwracanie uwagi na kulturę słowa.

    Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – wyrażanie własnych opinii, przekonań          i poglądów.

    Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną.
    Realizacja zajęć dla dzieci dwujęzycznych (np. niebędących obywatelami polskimi), wzbogacających poprawne posługiwanie się językiem polskim.

    Kształtowanie u uczniów umiejętności przestrzegania podstawowych reguł i norm obowiązujących w szkole.

    Systematyczna współpraca          z rodzicami w celu ujednolicenia systemu oddziaływań wychowawczych     i budowania atmosfery wzajemnego szacunku.

    Podejmowanie przez pedagogów i wychowawców interwencji w sytuacjach łamania norm i reguł.    Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami ucznia przez wychowawców.

    Podejmowanie działań: 
    - sporządzanie plakatów, gazetek i organizacja  konkursów szkolnych dotyczących konieczności przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, pozytywnych wartości i postaw

    - organizacja zajęć dodatkowych z języka polskiego dla uczniów   z Ukrainy

    - organizacja konkursu „Cysters” i „Cystersik”

    - Prowadzenie akcji „Koszulka Lidera”    Lekcje wychowawcze, indywidualne konsultacje              z wychowawcą klasy, lekcje przedmiotowe, wydarzenia klasowe i szkolne, aktywna obecność uczniów                         w społeczności szkolnej                 i lokalnej.

    Odpowiedzialni: wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy.
    Kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych – odróżnianie dobra od zła.    Przestrzeganie zasad zdrowego współzawodnictwa.

    Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie społecznej, rozwiązania problemów, z zachowaniem zasad komunikowania się.

    Tworzenie warunków do rozwijania komunikacji                 i współpracy w grupie (w tym w środowiskach wirtualnych).

    Prezentacja informacji                 o ważnych rocznicach                     i bohaterach na gazetkach klasowych i szkolnych oraz na stronie szkoły.

    Kodeks ucznia – znajomość podstawowych praw                          i obowiązków wynikających            z roli ucznia oraz członka społeczności szkolnej, rodziny     i kraju.    Zajęcia  pedagogiem szkolnym, nauczycielami wychowania fizycznego, zajęcia                           z informatyki.

    Organizowanie wycieczek szkolnych oraz imprez integrujących środowisko szkolne.
    Warsztaty z psychologiem – podstawowe umiejętności komunikacyjne.

    Obchody „Ogólnopolskiego Dnia  Praw Dziecka”

    Działalność Szkolnego Klubu Mediacji.     Lekcje wychowawcze, indywidualne konsultacje           z wychowawcą klasy, lekcje przedmiotowe, wydarzenia klasowe i szkolne, aktywna obecność uczniów                        w społeczności szkolnej                 i lokalnej.


    Odpowiedzialni: wychowawcy, pedagodzy, psycholog, opiekun SU i wolontariatu
    Rozwijanie wrażliwości                 i odpowiedzialności                     za podejmowane decyzje.    Realizacja zajęć mających na celu modelowanie postaw empatii, asertywności.

    Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych.

    Rozwijanie u uczniów umiejętności podstawowych          i przekrojowych poprzez udział  w projektach zespołowych lub indywidualnych.    Prowadzenie dziennika elektronicznego.

    Prowadzenie zajęć z zakresu  poznania praw i obowiązków wynikających z roli ucznia, członka społeczności szkolnej, rodziny i kraju.    Lekcje wychowawcze, indywidualne konsultacje           z wychowawcą klasy, lekcje przedmiotowe, wydarzenia klasowe i szkolne, aktywna obecność uczniów                         w społeczności szkolnej                  i lokalnej.

    Odpowiedzialni: wychowawcy, pedagodzy.


    Sfera rozwoju psychicznego – wartości, normy, wzory zachowań (kultura):

    Działania wychowawcze    Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej    Formy działań profilaktycznych
    Budowanie systemu wartości – prawda, dobro i piękno.    Realizacja zajęć edukacyjnych – kształtowanie do uczestnictwa w kulturze, poszanowania innych kultur i tradycji.

    Ocena stopnia wywiązywania się                      z obowiązków przez uczniów – analiza dokonywana przez wychowawców (oceny, frekwencja, punktualność, uwagi, osiągnięcia, zasługi, cząstkowa ocena             z zachowania).
    Uwrażliwienie uczniów na prawdę, dobro     i piękno podczas realizacji wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

    Pomoc uczniom przeżywającym kryzys.

    Kształtowanie krytycznego myślenia              i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.    Zajęcia realizowane podczas zajęć wychowania do życia w rodzinie.

    Zajęcia z pedagogiem szkolnym – kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałości o język i kulturę wypowiadania się.

    Realizacja tematyki na zajęciach                      z wychowawcą.

    Programy edukacyjne , spektakle teatralne.

    Filmy edukacyjne i materiały.

    Gazetki edukacyjne, szkolne radio.

    Indywidualne spotkania z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz ze specjalistami.
    Kształtowanie prawidłowego stosunku do wartości i norm oraz kultury zachowania.    Realizacja zajęć wychowania do wartości – lekcje z wychowawcą – kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła.
    Nauka dobrych manier.

    Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi,         z wytworami kultury, z dziełami architektury i sztuk plastycznych, należącymi do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury.

    Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów – popularyzacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

    Rozwijanie szacunku dla kultury, historii narodu i dorobku narodowego.

    Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu.

    Czym jest dyskryminacja – przeciwdziałanie objawom dyskryminacji, dostosowanie warunków nauki, opieki             i wychowania do potencjalnych obszarów dyskryminacji.

    Stworzenie warunków wyrównywania różnic językowych i kulturowych dla uczniów pochodzących z innych krajów.
        Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji; określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami        i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie              w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność.

    Organizowanie wyjść na spotkania ze sztuką, np. do teatru,  muzeów, na wystawy artystyczne.

    Realizacja zajęć na lekcjach języka polskiego, lekcjach z wychowawcą – kształtowanie postaw społecznie akceptowanych.

    Organizacja wycieczek – umożliwienie kontaktu z wytworami sztuki oraz miejscami pamięci narodowej.

    Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci        i młodzieży zgodnie z potrzebami rozwojowymi.

    Organizacja konkursów, przedstawień uczniowskich.

    Oglądanie spektakli teatralnych na temat zasad, wartości i norm społecznych.


    Spotkania z przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą.

    Realizacja projektów edukacyjnych.


    Profilaktyka zachowań ryzykownych – bezpieczeństwo:

    Działania wychowawcze    Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej    Formy działań profilaktycznych
    Poznawanie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.    Poznanie praw i obowiązków ucznia – budowanie atmosfery otwartości na dyskusję.

    Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – poznanie podstaw negocjacji i mediacji.

    Dostarczenie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

    Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa na temat postępowania w sprawach nieletnich.

    Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.

    Kształtowanie właściwego zachowania się         w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych.    Realizacja zajęć wychowawczo-dydaktycznych                  na zajęciach z wychowania fizycznego (znajomość zasad bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu sportowego, podczas pobytu nad wodą, w górach).

    Realizacja zajęć na lekcjach wiedzy o społeczeństwie – poznanie instytucji, do których należy się zwrócić             w przypadku występowania przemocy psychicznej               w cyberprzestrzeni i w życiu realnym.

    Organizacja zajęć z psychologiem, spotkanie z kuratorem sądowym.

    Konsultacje z pedagogiem.

    Udział w ogólnopolskiej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

    Realizacja zajęć edukacji dla bezpieczeństwa – poznanie zasad ostrzegania ludności o zagrożeniach.

    Realizacja zajęć na zajęciach z wychowawcą.

    Programy i filmy edukacyjne.

    Gazetki edukacyjne, szkolne radio.
    Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej – kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych                     w Internecie i mediach społecznościowych             (7 kierunek polityki oświatowej państwa).    Uświadamianie negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństwa wynikającego z anonimowych kontaktów.

    Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji publicznej – przeciwdziałanie          i zapobieganie sytuacjom problemowym.

    Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych, oraz dotyczącej ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.    Realizacja zajęć na lekcjach informatyki, zajęciach              z wychowawcą.

    Rozmowy, pogadanki na temat uzależnienia od Internetu.

    Zajęcia z wychowawcą, lekcje informatyki, wiedzy             o społeczeństwie – lekcje na temat krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.


    Harmonogram  działania szkoły w poszczególnych obszarach
    ⦁    Potrzeba wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specyficznymi trudnościami.
    Lp.    Działania    Osoba odpowiedzialna    Termin
    1.    Pogadanki, warsztaty w klasach dotyczące rozpoznawania zagrożeń w szkole i poza nią oraz zachowań mających na celu przewidywanie niebezpieczeństw i zapobieganie im z naciskiem na angażowanie w zajęcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi                i specyficznymi trudnościami.    wychowawcy klas    na bieżąco
    2.    Wczesna profilaktyka.    wychowawcy klas 1-4,  pedagog    wg harmonogramu
    3.    Pogadanki i inscenizowane scenki we wszystkich klasach, testy socjometryczne    wychowawcy klas    wg potrzeb
    4.    Zapoznawanie na bieżąco wszystkich uczniów                         z regulaminami pracowni, regulaminami szkolnymi, różnymi procedurami zachowań w sytuacji różnych niebezpieczeństw, tj. pożar                  i ewakuacja z budynków, właściwe korzystanie z różnych sprzętów i urządzeń elektrycznych, właściwe poruszanie się w terenie, zachowanie się na wycieczkach, w sytuacjach urazów ciała, wypadków, skutki palenia papierosów i picia alkoholu oraz inne, upewnienie się, że uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi                   i specyficznymi trudnościami znają oraz potrafią zastosować poznane procedury bezpieczeństwa.    wychowawcy, psycholog, pedagog, opiekunowie pracowni    wrzesień
    5.    Konkursy plastyczne, ulotki            i gazetki dotyczące tematyki niebezpieczeństw i sposobów zapobiegania im oraz zachowania w sytuacji realnego zagrożenia, angażowanie w prace uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi               i specyficznymi trudnościami.    wychowawcy klas, psycholog, pedagog    na bieżąco
    6.    Sumienne pełnienie dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych.     wszyscy nauczyciele    wg harmonogramu dyżurów, cały rok
    7.    Przestrzeganie wszystkich opracowanych w szkole                   i obowiązujących procedur bezpieczeństwa.    wszyscy pracownicy szkoły    na bieżąco
    8.    Organizacja zajęć warsztatowych, profilaktycznych dotyczących tematyki bezpieczeństwa w aspekcie ochrony uczniów przed agresją, stosowanie procedur związanych z przeciwdziałaniem agresji           w szkole.    wychowawcy  klas, psycholog, pedagog, nauczyciele    wg potrzeb
    9.     Kontrola wejść osób postronnych na teren szkoły.    dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły    cały rok
    10.    Wykorzystywanie monitoringu wizyjnego    wychowawcy, psycholog, pedagog, wychowawcy świetlicy, nauczyciele, dyrektor    cały rok
    11.    Zapewnienie właściwej opieki uczniom w świetlicy szkolnej.    wychowawcy świetlicy    cały rok
    12.    Sprawowanie opieki nad zdrowiem i bezpieczeństwem uczniów.    pielęgniarka, nauczyciele i pracownicy szkoły    cały rok
    13.    FAS – ciąża bez alkoholu (cykl zajęć dla kl. 7-8).    pedagog szkolny    cały rok
    14.    Działalność  „Szkolnego Klubu Mediacja”.    pedagog szkolny    cały rok
    15.    Udział w ogólnopolskiej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci        i młodzieży”.    pedagog szkolny, psycholog    XI /2023

    ⦁    Rozwijanie kompetencji komputerowych i czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

    Lp.    Działania    Osoba odpowiedzialna    Termin
    1.    Wsparcie uczniów w rozwoju emocjonalnym i społecznym.

    Czytanie różnorodnych opowieści, bajek, baśni oraz tekstów relaksacyjnych                   z dziećmi, które przebywają         w bibliotece. 

    Zajęcia z elementami biblioterapeutycznymi. 
    Udział w zgadywankach literackich opartych                       na przeczytanych treściach.    bibliotekarze    cały rok
    2.    Zwiększenie samoświadomości uczniów co do niebezpieczeństw i zagrożeń. 

    W szkole – w sieci – poza domem. Systematyczne wprowadzanie zasad dobrego wychowania. Przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.    bibliotekarza    cały rok
    3.    Rozwój czytelnictwa w klasach najmłodszych.    zainteresowani nauczyciele    wg harmonogram
    4.    Działania profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy: "Tydzień bezpiecznego Internetu", Bezpieczny Internet – pogadanki, program profilaktyczny.    nauczyciele informatyki, pedagog, wychowawcy    wg harmonogram
    5.    Długofalowe programy profilaktyczno - edukacyjne angażujące rodziców, uczniów       i nauczycieli jako działania na rzecz minimalizacji problemu cyfrowego uzależnienia dzieci, młodzieży i dorosłych.    zespół profilaktyczny, wychowawcy    cały rok


    ⦁    Potrzeba wsparcia w szkole uczniów niepełnosprawnych.

    Lp.    Działania    Osoba odpowiedzialna    Termin
    1.    Zapoznanie się z problemami dzieci niepełnosprawnych (emocjonalne, wychowawcze, intelektualne, zdrowotne).    wychowawcy klas, psycholog, pedagog    wrzesień 2022
    2.    Wskazanie rodzicom możliwości wykonania dodatkowych badań specjalistycznych uczniów, jeśli zaistnieje taka potrzeba, ew. monitorowanie terminów badań kontrolnych.    wychowawcy, psycholog, pedagog, specjaliści,    wg potrzeb
    3.    Rozmowy z rodzicami, opiekunami prawnymi uczniów niepełnosprawnych, objęcie uczniów i rodziców wsparciem.    wychowawcy psycholog, pedagog     wg potrzeb
    4.    Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz korekcyjno – kompensacyjnych.    nauczyciele    cały rok
    5.    Prowadzenie wsparcia psychologicznego uczniów          w celu eliminacji problemów emocjonalnych, uczenie radzenia sobie ze stresem, ułatwienie adaptacji uczniów niepełnosprawnych w klasach       i w szkole.    psycholog, pedagog, wychowawcy    cały rok
    6.    Stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań uczniów poprzez ich udział          w kółkach zainteresowań, konkursach, wycieczkach.    wychowawcy, inni nauczyciele    cały rok
    7.    Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów zgodnie z rozporządzeniem MEN o pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach.    wychowawcy, nauczyciele    cały rok szkolny
    8.    Przekazanie uczniom potrzebnej wiedzy na temat niepełnosprawności innych            i tolerancji.    wychowawcy, psycholog, pedagog    wg potrzeb


    ⦁    Eliminowanie tendencji sięgania przez uczniów po używki.

    Lp.    Działania    Osoba odpowiedzialna    Termin
    1.    Udział szkoły w realizacji programów profilaktycznych na różnych szczeblach edukacji szkolnej.    psycholog, pedagog, wychowawcy, wyznaczeni nauczyciele    cały rok
    2.    Przeprowadzanie lekcji wychowawczych, pogadanek we wszystkich klasach na temat szkodliwości środków uzależniających.    wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog    na bieżąco
    3.    Współpraca z rodzicami w celu wzmacniania kompetencji wychowawczych. Przeprowadzanie prelekcji dla rodziców „Profilaktyka uzależnień”.    psycholog, pedagog, wychowawcy, nauczyciele, specjaliści    cały rok
    4.    Przeprowadzenie lekcji wychowawczych, pogadanek        z uczniami wszystkich klas na temat przestrzegania przez uczniów zasad i norm ustanowionych w szkole, kształtowania prawidłowych relacji społecznych w szkole pomiędzy poszczególnymi członkami społeczności szkolnej.    wychowawcy, nauczyciele,  pedagog, psycholog    Wrzesień
    Oraz wg potrzeb
    5.    Udział nauczycieli i rodziców       w szkoleniach dotyczących podnoszenia kompetencji wychowawczych    dyrektor    wg harmonogramu
    6.    Korzystanie z bazy programów rekomendowanych w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w Państwowej Agencji Rozwiązywania problemów Alkoholowych,           w Ośrodku Rozwoju Edukacji.    dyrektor, wychowawcy, pedagog    na bieżąco
    7.    Archipelag Skarbów – program profilaktyki zintegrowanej dla klas VIII.    pedagog,  wychowawcy kl. 8    V/VI 2023


    ⦁    Kształtowanie w uczniach norm społecznych, pozytywnych postaw i wychowanie do wartości.
    Lp.    Działania    Osoba odpowiedzialna    Termin
    1.    Program wychowawczo-profilaktyczny „Spinacz” dla klas VII.    pedagog,  wychowawcy kl. 8    V/VI 2023
    2.    Sporządzanie plakatów, gazetek i organizacja konkursów szkolnych dotyczących konieczności przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, pozytywnych wartości i postaw.    wychowawcy klas    rok szkolny, 
    wg harmonogramu
    3.    Systematyczna edukacja uczniów w zakresie kształtowania pozytywnych relacji z innymi.    psycholog, pedagog, wychowawcy klas    rok szkolny ,
    na bieżąco
    4.    Realizacja konkursu "Cysters"          i "Cystersik".    wychowawcy, nauczyciele uczący    rok szkolny ,
    na bieżąco
    5.    Stała kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych (analiza wpisów w dziennikach nauczycielskich.    wychowawcy    rok szkolny,
     na bieżąco
    6.    Oferta zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, udział uczniów   w różnych formach wolontariatu)    nauczyciele prowadzący, 
    opiekun SU    rok szkolny
    7.    Organizowanie wycieczek, dyskotek, imprez z naciskiem     na właściwe zachowania uczniów.    wychowawcy klas    cały rok
    8.    Realizacja systemu nagród i kar, natychmiastowa i konsekwentna reakcja na negatywne zachowania uczniów, oraz promowanie i nagradzanie tych pozytywnych, stosowanie „procedury kolejnych kroków        w interwencji wychowawczej”. Prowadzenie akcji „Koszulka Lidera”.    nauczyciele, psycholog, pedagog, opiekun SU    cały  rok szkolny
    9.    Rozwiązywanie na bieżąco problemów, których przyczyną jest brak respektowania zasad      i norm społecznych    nauczyciele, psycholog, pedagog

        wg potrzeb
    10.    Rozmowy indywidualne                z uczniami i ich rodzicami mające na celu wspieranie pozytywnych postaw i eliminację zachowań agresywnych.    nauczyciele, psycholog, pedagog    wg potrzeb

    ⦁    Wsparcie i ochrona zdrowia psychicznego uczniów.
    Lp.    Działania    Osoba odpowiedzialna    Termin
    1.    Wsparcie uczniów poprzez przekazywanie im informacji dotyczących możliwości otrzymania pomocy ze strony specjalistów.    pedagog szkolny    wg potrzeb
    2.    Przeprowadzenie pogadanek, godzin wychowawczych dotyczących spędzania czasu wolnego w sposób pozytywny, ogólnie akceptowalny.    pedagog szkolny    na bieżąco
    3.    Wszelkiego rodzaju działania wspomagające uczniów i ich rodziców w trudnych sytuacjach życiowych    pedagog szkolny wychowawcy klas    na bieżąco

    Ewaluacja programu

    Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. 
    Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez: 
    - obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 
     - analizę dokumentacji, 
    -  rozmowy z rodzicami, 
    -  wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 
    - sprawozdanie wychowawców z realizacji klasowych programów wychowawczych.

    ZAŁĄCZNIKI: 
    ⦁    Plan pracy nauczycieli  wychowawców w zakresie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej na rok szkolny 2022/2023 klas I – III.
    ⦁    Plan pracy nauczycieli  wychowawców w zakresie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej na rok szkolny 2022/2023 klas         IV – VIII.

    Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców              w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Cystersów Wągrowickich w Wągrowcu w dniu 14 września 2022 roku, Uchwała …../2022/2023
     

    Zalacznik_nr_1.docx

    Zalacznik_nr_2.docx