• Obraz zawierający niebo, samochód

Opis wygenerowany przy wysokim poziomie pewności

    KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU (MONITORING WIZYJNY)

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu, ul. Krótka 4, 62-100 Wągrowiec. Kontakt z Administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: szkola2wagrowiec@wp.pl.
    2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota – Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl.
    3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w związku z art. 68 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowego w celu:
     1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom placówki,
     2. zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do Szkoła Podstawowa nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu.
    4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
    1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
    2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe w celu realizacji zadań serwisowych urządzeń rejestrujących.
    1. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą maksymalnie przez 14 dni.
    2. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
     1. dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
     2. informacji o istnieniu monitoringu, jego celach, zakresie itp.,
     3. usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych,
     4. anonimizacji wizerunku,
     5. przetwarzania wizerunku przez ograniczony czas,
     6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

    W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

    1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu, ul. Krótka 4
   • Szkoła: 603-313-284
    Świetlica: 603-313-298
   • ul. Krótka 4
    62-100 Wągrowiec
    Poland
   • Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
  • Logowanie