• Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

   •  

    Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku zagrożenia ucznia demoralizacją w Szkole Podstawowej nr 2 w Wągrowcu

     

    Podstawy prawne

     • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
     • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33 poz. 178),
     • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59 ze zm.),
     • Ustawa z 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.),
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
     • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 ze zm.),
     • Zarządzenie 590 Komendanta Głównego Policji z 24 października 2003 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich ( Dz. Urz. KGP Nr 20 poz. 107 ze zm.),
     • Ustawa z dn. 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami),
     • Ustawa z 06.04.1990 o Policji (Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późniejszymi zmianami),
     • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133).
     • Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z dnia 11 czerwca 2019 r.)
     • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910),
     • 2. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z Dz.U. z 2020 r. poz. 256),
     • 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 Nr 61, poz. 624 ze zm.),
     • Statut szkoły

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sytuacje wymagające interwencji omówione w dokumencie

     

    I Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem

    II Stwierdzenie na terenie szkoły podejrzanych przedmiotów lub substancji nie będącychw posiadaniu uczniów

    III Posiadanie przez uczniów narzędzi, przedmiotów i substancji niebezpiecznych

    oraz uzależniających

    IV Postępowanie oraz zasady współpracy szkoły z policją w sytuacji zagrożenia dziecii młodzieży narkomanią, alkoholizmem, lekami psychotropowymi, dopalaczami i innymiśrodkami odurzającymi

    Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwielub zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów

    VI Uszkodzenie mienia szkolnego

    VII Kradzieże na terenie szkoły

    VIII Wypadek podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas przerw

    śródlekcyjnych

    IX Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia, zasłabnięcie (z uwzględnieniem przypadkunieobecności pielęgniarki szkolnej)

    Ucieczka ucznia ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

    XI Wagary, powtarzające się, nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach

    XII Oddalenie się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej na terenie miasta i pozamiejscem zamieszkania

    XIII Nieodebrane dziecko ze świetlicy szkolnej przez rodziców/ opiekunów i samowolneoddalenie się dziecka ze świetlicy

    XIV Brak kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka

    XV Zachowanie uniemożliwiające prowadzenie lekcji (wulgarne, aroganckie zachowanie w stosunku do rówieśników i nauczycieli, głośne rozmowy, chodzenie po sali, brakreakcji na plecenia nauczyciela itp.)

    XVI Zachowania agresywne wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkołyoraz osób przebywających w szkole

    XVII Cyberprzemoc oraz przemoc fizyczna i psychiczna

    XVIII Stwierdzenie na terenie szkoły przypadków wszawicy

    XIX Zamiar próby samobójczej ucznia

    XX Zwalnianie ucznia z zajęć wychowania fizycznego

    XXI Przypadek fałszerstwa dokonanego przez ucznia

    XXII Kontakt z mediami w sytuacji kryzysowej

    XXIII Przypadek żałoby po śmierci ucznia

    XXIV Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

    XXV Procedura postępowania w przypadku nie stawienia się ucznia w świetlicy po zajęciach lekcyjnych

    XXVI Procedura postępowania w przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów w SzkolePodstawowej nr 2 w Wągrowcu

    XXVII Procedura wpisywania na świadectwie zajęć nieobowiązkowych dla ucznia

    XXVIII Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym

    XXIX Procedura PPP związana z uczennicą ciężarną w szkole

    XXX Procedura ewakuacji próbnej

     

     

     

     

     

    Rodzaje kar

     • Upomnienie lub nagana udzielona przez nauczyciela, pedagoga, psychologa – ustnie
     • Upomnienie lub nagana udzielona przez nauczyciela, pedagoga, psychologa – na piśmie do dziennika elektronicznego
     • Rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą i pedagogiem szkolnym w obecności rodziców
     • Wykluczenie z uczestnictwa w wycieczkach wyjazdowych, imprezach klasowych i szkolnych
     • Drobne prace porządkowe na rzecz szkoły, ustalone w porozumieniu z rodzicami ucznia

     

    System reagowania

     • Należy reagować na każdą sytuację, w której występuje agresja i przemoc
     • Doraźne sytuacje wymagają szybkiej i zdecydowanej interwencji
     • Należy wykazać troskę o ucznia (dotyczy to zarówno ofiary jak i sprawcy)
     • Każdą sytuację trzeba wnikliwie rozpatrywać
     • Konieczne jest współdziałanie z rodzicami, innymi nauczycielami, pracownikami szkoły oraz udzielanie sobie nawzajem wsparcia

     

    I Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem

     

     1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia, ustala podstawowe okoliczności zagrożenia i ocenia wstępnie jego możliwe skutki.
     2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejmuje czynności mające na celu odizolowanie uczniów od źródła zagrożenia i w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy osobom uczestniczącym w zdarzeniu.
     3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o zdarzeniu dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
     4. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o zdarzeniu odpowiednie służby ratunkowe (Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe).
     5. Osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizują ewakuację zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

     

    II Stwierdzenie na terenie szkoły podejrzanych przedmiotów lub substancji nie będących w posiadaniu uczniów

     

    Za podejrzane należy uznać przedmioty lub substancje o nieznanym pochodzeniu, np. przypominające narkotyk, materiał wybuchowy, żrący, nieznaną substancję chemiczną. itp.

     

     1. Nauczyciel lub pracownik szkoły zabezpiecza tymczasowo dostęp uczniów do miejsca, w którym znaleziono podejrzane przedmioty lub substancje.
     2. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia dyrektora szkoły o tym fakcie, pozostawiając powyższe substancje pod nadzorem.
     3. Dyrektor szkoły oddelegowuje pracownika szkoły do zabezpieczenia miejsca zdarzenia do czasu przybycia odpowiednich służb lub podejmuje decyzję o natychmiastowej ewakuacji uczniów.
     4. Dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia odpowiednie służby: Policję, Straż Pożarną i wydaje decyzję o ewentualnej ewakuacji uczniów z budynku szkoły.

     

    III Posiadanie przez uczniów narzędzi, przedmiotów i substancji niebezpiecznych oraz uzależniających

     

    Niebezpieczne narzędzia, przedmioty i substancje:

    Za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, łańcuchy, szpikulce, kije, lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne niebezpieczne przedmioty, substancje chemiczne łatwopalne, wybuchowe i żrące, narkotyki, alkohol, nikotynę, leki psychotropowe, tzw. „dopalacze”.

     1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem posiadania przez ucznia niedozwolonego narzędzia lub substancji, nakłania go do oddania niebezpiecznego przedmiotu i podejmuje działanie zmierzające do jego zabezpieczenia, zachowując środki ostrożności, deponuje je w sekretariacie, gabinecie pedagoga lub zabezpiecza pomieszczenie, w którym znajduje się przedmiot przed dostępem innych uczniów.
     2. Jeżeli uczeń nie chce oddać przedmiotu lub substancji, nauczyciel interweniujący natychmiast powiadamia wychowawcę, pedagoga, a w uzasadnionych sytuacjach dyrektora szkoły.
     3. Wychowawca bądź pedagog odbiera niebezpieczny przedmiot, przeprowadza rozmowę z uczniem, wyjaśniając przyczyny przyniesienia tego przedmiotu, pouczając o grożącym niebezpieczeństwie oraz informując o sposobie ukarania.
     4. Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców/ opiekunów prawnych ucznia, wzywa ich do szkoły i jeżeli jest to prawnie możliwe, oddaje przedmiot oraz sporządza notatkę w dzienniku elektronicznym i dokumentacji pedagoga szkoły.
     5. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to substancja lub przedmiot zagrażający zdrowiu i życiu dyrektor szkoły, pedagog lub interweniujący nauczyciel wzywa policję.

     

    IV Postępowanie oraz zasady współpracy szkoły z policją w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży narkomanią, alkoholizmem, lekami psychotropowymi, dopalaczami i innymi środkami odurzającymi

     

    Gdy nieletni uczniowie używają, mają lub rozprowadzają środki lub substancje odurzające, substancje psychotropowe czy środki zastępcze, szkoła ma obowiązek zawiadomienia o tym rodziców nieletniego, sądu rodzinnego, policji lub innego właściwego organu ( art. 4§ 1 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich). Zgłoszeniu powinno podlegać każde uzasadnione podejrzenie, że doszło do takiego zdarzenia.

     

     1. Procedura na wypadek podejrzenia, że uczeń jest pod wpływem którejś z powyżej wymienionych substancji:

     

      • Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, gdy zauważy u ucznia niepokojące objawy i podejrzewa, że może być on pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, niezwłocznie powiadamia o swoich przypuszczeniach dyrektora szkoły, pedagoga/psychologa i wychowawcę klasy, do której uczęszcza uczeń.
      • Wychowawca powiadamia rodziców ucznia o zdarzeniu.
      • Dyrektor szkoły powiadamia policję lub sąd rodzinny o zdarzeniu.
      • Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, zapewniając jednocześnie opiekę i nadzór innej osoby (nauczyciela, pedagoga lub psychologa).
      • Wychowawca powiadamia pielęgniarkę szkolną i prosi o ocenę stanu zdrowia ucznia.
      • Pielęgniarka wzywa pogotowie, jeśli stan zdrowia ucznia tego wymaga.
      • Lekarz w obecności rodziców ustala aktualny stan zdrowia ucznia i w porozumieniu z nimi i dyrektorem szkoły podejmuje decyzję, czy uczeń: zostanie przewieziony do placówki służby zdrowia, pozostanie w szkole, zostanie przekazany rodzicom.
      • Dyrektor zobowiązuje rodziców do współpracy w podejmowanych przez szkołę działaniach, wskazuje instytucje, które mogą służyć pomocą w zaistniałej sytuacji.
      • Dyrektor informuje rodziców i ucznia o podjęciu czynności wynikających z przepisów wewnętrznych (w tym statutu) związanych z jego zachowaniem.

     

     

     1. Procedura na wypadek, gdy uczeń posiada niedozwolone substancje.

     

      • Osoba mająca uzasadnione podejrzenie o posiadaniu przez ucznia środka lub substancji przypominającej narkotyk powiadamia o tym dyrektora szkoły.
      • Dyrektor w obecności osoby zgłaszającej zdarzenie zobowiązuje ucznia do przekazania posiadanej substancji i ustala, w jaki sposób i od kogo uczeń ją nabył.
      • Jeżeli uczeń dobrowolnie wyda posiadaną substancję, należy niezwłocznie przekazać ją do jednostki policji, gdzie zostanie ona poddana ekspertyzie. Jeśli uczeń odmawia przekazania posiadanej substancji, dyrektor powiadamia o tym fakcie policję.
      • Dyrektor poleca wychowawcy powiadomić o zdarzeniu rodziców ucznia i zobowiązać ich do możliwie szybkiego przyjazdu do szkoły i uczestniczenia w przesłuchaniu dziecka przez policję.
      • Przy braku możliwości przyjazdu rodziców policja zwraca się do dyrektora o udział w przesłuchaniu ucznia wychowawcy lub wskazanego nauczyciela. Jeżeli uczeń nie ma ukończonych 17 lat, a jest podejrzany o popełnienie czynu karalnego, przesłuchanie powinno odbywać się w obecności rodziców lub nauczycieli.
      • Po zakończeniu czynności służbowych przez policjantów dyrektor przeprowadza z uczniem rozmowę o złamaniu obowiązującego prawa szkolnego i informuje rodziców i ucznia o wynikających z tego konsekwencjach.

     

    3.Procedura postępowania na wypadek ujawnienia na terenie szkoły substancji przypominającej narkotyk.

     

      • Osoba, która znalazła podejrzaną substancję, powinna, zachowując środki ostrożności, zabezpieczyć ją przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem.
      • Wskazana osoba powinna poinformować dyrektora szkoły o zdarzeniu i przekazać mu znalezioną substancję.
      • Dyrektor powinien zabezpieczyć substancję i wezwać policję.
      • Dyrektor powinien podjąć próbę - o ile to jest możliwe - ustalenia, skąd pochodzi substancja i do kogo należy.

     

    4.Procedura na wypadek rozpowszechniania nielegalnych substancji na terenie szkoły.

     

      • Jeżeli nauczyciel lub inny pracownik szkoły ma podejrzenie, że na terenie szkoły odbywa się handel narkotykami, wówczas powinien niezwłocznie zawiadomić o tym dyrektora.
      • Dyrektor niezwłocznie zawiadamia policję zdarzeniu i zabezpiecza ewentualne dowody lub przedmioty pochodzące z tego zdarzenia.
      • Dyrektor powinien – w miarę możliwości - ustalić okoliczności czynu oraz ewentualnych świadków zdarzenia.
      • Gdy sprawcą jest uczeń szkoły, należy rozpocząć procedurę nr 2.

     

     

     

    V Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów

     

    Zwierzę bez opieki właściciela na terenie szkoły

     

    1. Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia izoluje dzieci od zwierzęcia (dzieci nie wychodzą z klasy, a gdy są na boisku, na polecenie nauczycieli dyżurujących wracają do budynku szkoły).
    2. Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia zawiadamia dyrektora szkoły, który podejmuje działania zmierzające do odizolowania zwierzęcia.

    3. Dyrektor szkoły wzywa odpowiednie służby.

     

    Osoby trzecie bezzasadnie przebywające na terenie szkoły lub osoby zachowujące się niewłaściwie na terenie szkoły

     

     1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził bezzasadny fakt przebywania osoby trzeciej w szkole, prosi o opuszczenie jej terenu, a w przypadku odmowy zawiadamia dyrektora szkoły.
     2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził niewłaściwe zachowanie osoby trzeciej przebywającej w szkole, stosuje słowne upomnienie, a w przypadku braku reakcji prosi o opuszczenie jej terenu i zawiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
     3. W przypadku braku reakcji dyrektor szkoły zawiadamia policję.

     

    VI Uszkodzenie lub zniszczenie mienia szkolnego

     

     1. W przypadku braku ustalenia sprawcy osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala podstawowe okoliczności zdarzenia, a następnie informuje dyrektora szkoły.
     2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia podejmuje interwencję mającą na celu powstrzymanie dalszych działań sprawców, a następnie powiadamia wychowawcę lub pedagoga.
     3. Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności pedagog przeprowadza rozmowę dyscyplinującą ze sprawcą zdarzenia, ustala sposób jego ukarania zgodnie z przyjętym w regulaminie rodzajem kar i sporządza notatkę w dokumentacji.
     4. Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych sprawcy i przekazuje sprawę dyrektorowi szkoły, który ustala sposób i termin naprawienia szkody.
     5. W przypadku stwierdzenia dużej szkody pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji.

     

    VII Kradzieże na terenie szkoły

     

     1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca po otrzymaniu informacji od uczniao kradzieży przeprowadza z poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.
     1. Nauczyciel podejmuje działania zmierzające do zwrotu skradzionego mieniaposzkodowanemu, z wyłączeniem jednak przeszukania domniemanego sprawcy.
     2. Nauczyciel, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informację o zdarzeniu wychowawcy klasy poszkodowanego i sprawcy, a w przypadku jego nieobecności pedagogowi.
     3. Wychowawca lub pedagog, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.
     4. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę ze sprawcą zdarzenia oraz jego rodzicami/ opiekunami prawnymi. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, ustalenie formy i terminu zwrotu skradzionego mienia, sposób ukarania sprawcy.
     5. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z poszkodowanym i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi, przekazując ustalenia podjęte podczas spotkania ze sprawcą i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi.
     6. W uzasadnionym przypadku pedagog i wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmują decyzję o zawiadomieniu policji. O tym fakcie informują rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego i sprawcy.

     

    Postanowienia dodatkowe

     • Szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe, np. telefony komórkowe, biżuterię, odtwarzacze MP3 i MP4, gry elektroniczne, zabawki, itp..
     • Na lekcji wychowania fizycznego rzeczy pozostawione są w szatni, a uczniowie nie mają prawa podczas lekcji wchodzić do szatni.
     • Dyżurny klasowy zbiera przed lekcją wychowania fizycznego przedmioty wartościowe od uczniów i oddaje je uczącemu nauczycielowi. Po zakończonych zajęciach oddaje je z powrotem uczniom, pobierając je od nauczyciela.

     

    VIII Wypadek podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas przerw śródlekcyjnych.

     

    Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły: na terenie szkoły lub poza terenem szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, „zielona szkoła” itp.).

     

     • Nauczyciel będący świadkiem wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, udziela pierwszej pomocy, wzywa pielęgniarkę szkolną, a w razie zagrożenia zdrowia i życia wzywa pogotowie ratunkowe.
     • Nauczyciel lub pielęgniarka szkolna o wypadku niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia, a w przypadku ciężkiego wypadku również dyrektora szkoły.
     • Nauczyciel informuje o okolicznościach wypadku pielęgniarkę, która sporządza protokół wypadku.
     • Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone i wyprowadza pozostałe dzieci z pomieszczenia. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin.
     • O każdym wypadku ciężkim dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący.
     • O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie prokuratora, policję i kuratora oświaty, organ prowadzący.
     • O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
     • Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

     

    IX Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia, zasłabnięcie

    (z uwzględnieniem przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej)

     

    Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia – gorączka, dolegliwości żołądkowe, dolegliwości bólowe, duszności, krótkotrwałe omdlenia i zasłabnięcia.

     

    1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub nauczyciel dyżurujący dokonuje wstępnej oceny sytuacji, zapewnia uczniowi opiekę i udziela pierwszej pomocy, a w razie potrzeby informuje pielęgniarkę szkolną.
    2. Pielęgniarka określa stan zdrowia ucznia i w razie konieczności informuje rodziców dziecka oraz ustala dalszą opiekę nad dzieckiem.
    3. W przypadku nieobecności pielęgniarki nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji sekretariat szkoły poprzez wyznaczonego ucznia. Osoba odbierająca informację powiadamia rodziców/prawnych opiekunów i ustala sposób odebrania dziecka ze szkoły.
    4. Do momentu odebrania przez rodziców/ opiekunów prawnych lub przyjazdu pogotowia uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela świetlicy lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły.
    5. W przypadku, gdy istnieje obawa, że zagrożone jest zdrowie i życie dziecka nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe, zawiadamia dyrektora szkoły, rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

     

    X Ucieczka ucznia ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

     

    1. Nauczyciel, który stwierdził fakt ucieczki ucznia, odnotowuje nieobecność w dzienniku elektronicznym. O zaistniałym fakcie informuje pedagoga szkolnego, który powiadamia telefonicznierodziców/ opiekunów prawnych ucznia. Rozmowa ma na celu ustalenie przyczyn ucieczki z lekcji oraz przekazanie informacji o konsekwencjach takiego postępowania i  formie ukarania ucznia.
    2. W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia wychowawca wzywa ich do szkoły listem poleconym, którego kserokopię zachowuje.
    3. Jeżeli problem powtarza się, wychowawca informuje pedagoga szkolnego, który przeprowadza ponowną rozmowę z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi.
    4. W przypadku braku poprawy zachowania lub braku zainteresowania ze strony rodziców/opiekunów prawnych pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje inne, przewidziane prawem czynności.
    5. Powtarzające się ucieczki wychowawca/pedagog zgłasza do sądu rodzinnego.

     

    XI Wagary, powtarzające się, nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach

     

    Wszystkie nieusprawiedliwione godziny w terminie - uważane są za wagary

     

    1. Wychowawca w przypadku opuszczania przez ucznia pojedynczych lekcji lub całych dni bez usprawiedliwienia informuje rodzica/prawnego opiekuna o absencji i ustala przyczynę nieobecności.
    2. W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia wychowawca wzywa ich do szkoły.
    3. Wychowawca przeprowadza rozmowy z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi i odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym. Rozmowa ma na celu przekazanie informacji o konsekwencjach opuszczania zajęć lekcyjnych, formie ukarania ucznia oraz zobowiązanie rodziców/ opiekunów prawnych do większej kontroli nad dzieckiem.
    4. W przypadku długotrwałej absencji wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego, który także próbuje nawiązać kontakt z rodzicami/prawnymi opiekunami i przydzielonym uczniowi kuratorem sądowym.
    5. Jeżeli sytuacja powtarza się, wychowawca informuje dyrektora szkoły, który wzywa rodzica do spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, wysyłając pisemne wezwanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
    6. Jeżeli podjęte działania nie przynoszą pozytywnego skutku, dyrektor szkoły kieruje sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.

     

    XII Oddalenie się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej na terenie miasta i poza miejscem zamieszkania

     

    1. Opiekun grupy/ kierownik wycieczki ustala okoliczności oddalenia i podejmuje natychmiastowe poszukiwania zaginionego ucznia:

    - poza miejscem zamieszkania poszukiwanie podejmuje kierownik wycieczki, a grupa z opiekunami pozostaje w ustalonym miejscu;

    - w miejscu zamieszkania opiekun grupy telefonicznie informuje dyrektora szkoły, który deleguje osobę do doprowadzenia grupy do szkoły, a opiekun podejmuje poszukiwania.

    2. Po odnalezieniu ucznia opiekun grupy/ kierownik wycieczki:

      • wyjaśnia przyczyny, które doprowadziły do takiej sytuacji,
      • uświadamia odnalezionej osobie konsekwencje jej zachowania,
      • jeśli oddalenie było nieświadome, przypomina regulamin wycieczki i udziela uczniowi upomnienia,
      • jeśli oddalenie było świadome – przypomina regulamin wycieczki i informuje ucznia o sposobie ukarania,
      • informuje rodziców/ opiekunów prawnych.

    3. Jeśli poszukiwania ucznia są bezskuteczne, opiekun/kierownik grupy informuje policję, dyrektora szkoły i rodziców/opiekunów prawnych.

     1. Jeśli oddalenie od grupy będzie się powtarzało, uczestnictwo ucznia w następnej imprezie turystycznej zostaje zawieszone.

     

    XIII Nieodebrane dziecko ze świetlicy szkolnej przez rodziców/opiekunów i samowolne oddalenie się dziecka ze świetlicy

     

    Samowolne oddalenie się dziecka ze świetlicy

     

     1. Nauczyciel świetlicy ustala okoliczności oddalenia i podejmuje natychmiastowe poszukiwania zaginionego ucznia, odnotowuje w dokumentacji jego nieobecność. W przypadku, jeśli pełni opiekę jednoosobowo powiadamia o fakcie dyrektora szkoły.
     2. Po odnalezieniu ucznia nauczyciel udziela mu upomnienia i informuje o konsekwencjach złamania zasad regulaminu oraz informuje o zaistniałym fakcie rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowawcę klasy.
     3. W przypadku nieodnalezienia dziecka nauczyciel świetlicy informuje o fakcie dyrektora szkoły, rodziców /opiekunów prawnych.
     4. Jeśli dalsze poszukiwania podjęte przez szkołę i rodziców nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, dyrektor szkoły powiadamia policję.
     5. Jeżeli zachowanie powtarza się, nauczyciel świetlicy informuje pedagoga i wychowawcę klasy, którzy w porozumieniu z rodzicami podejmują działania zapobiegawcze.

     

     

     

     

    Uczeń nieodebrany ze świetlicy

     

    1. Nauczyciel świetlicy kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, ustala przyczyny zdarzenia i zapewnia dziecku opiekę do czasu ich przybycia.
    2. Nauczyciel świetlicy przypomina rodzicom/opiekunom prawnym, że są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
    3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, który może powiadomić o tym fakcie policję.
    4. Jeżeli sytuacja powtarza się, nauczyciel świetlicy informuje pedagoga i dyrektora szkoły, którzy rozpoznają sytuację i podejmują dalsze przewidziane prawem działania.

     

    XIV Brak kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia

     

    1. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie kontaktuje się z wychowawcą w czasie wyznaczonym, wychowawca prosi rodzica/ opiekuna prawnego o przybycie do szkoły, wykorzystując różne formy nawiązywania kontaktu. Podjęte działania dokumentuje w dzienniku elektronicznym.
    2. W przypadku braku reakcji ze strony rodzica/ opiekuna prawnego wychowawca wysyła list polecony za potwierdzeniem odbioru.
    3. W przypadku, gdy rodzic/ opiekun prawny nadal nie reaguje na wezwanie, wychowawca w porozumieniu z pedagogiem i dyrektorem szkoły podejmuje dalsze przewidziane prawem działania.

     

    XV Zachowanie uniemożliwiające prowadzenie lekcji (wulgarne, aroganckie zachowanie w stosunku do rówieśników i nauczycieli, głośne rozmowy, chodzenie po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela itp.)

     

    1. Nauczyciel prowadzący zajęcia upomina słownie ucznia, przeprowadza z nim rozmowę, a w przypadku braku reakcji informuje o zachowaniu rodziców/opiekunów ucznia wpisując odpowiednią notatkę do dziennika elektronicznego. Na kolejnej lekcji kontroluje fakt zapoznania się rodzica z notatką.
    2. W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji innych osób nauczyciel powiadamia pedagoga lub dyrektora szkoły poprzez skierowanie do sekretariatu innego ucznia z klasy.
    3. Nauczyciel prowadzący zajęcia informuje o zdarzeniu wychowawcę, sporządzając odpowiednią notatkę w dzienniku elektronicznym.
    4. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi i wymierza karę zgodnie z WSO.
    5. W przypadku braku poprawy zachowania wychowawca w porozumieniu i w obecności nauczyciela prowadzącego lub pedagoga przeprowadza rozmowę z uczniem oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi. W przypadkach trudnych konsultuje się z zespołem wychowawczym w celu podjęcia działań zmierzających do zdyscyplinowania ucznia.

     

    XVI Postępowanie w sytuacji zachowania agresywnego wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz osób przebywających w szkole

     

    Zachowania agresywne uczniów i innych osób nieletnich w stosunku do rówieśników

     

    1. Nauczyciel szkoły przerywa zachowanie agresywne, którego jest świadkiem i jeżeli jest taka możliwość przeprowadza wstępną rozmowę z uczniem i ustala okoliczności zdarzenia.
    2. Nauczyciel informuje wychowawcę o zdarzeniu i wstępnych ustaleniach, a w uzasadnionych przypadkach pedagoga.
    3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, sporządza notatkę w dzienniku elektronicznym i wymierza karę stosowną do zaistniałej sytuacji, zgodną z WSO.
    4. Wychowawca skutecznie informuje rodziców/opiekunów prawnych ucznia o zdarzeniu i formie wymierzonej kary.
    5. Jeżeli zachowania agresywne powtarzają się, wychowawca informuje pedagoga szkolnego, który podejmuje inne działania:
      • przeprowadza rozmowę interwencyjną w obecności rodziców i ,
      • wnioskuje o zwołanie zespołu wychowawczego, który ustali dalszą strategię działań. Pedagog sporządza z podjętych działań notatki umieszczone w dokumentacji pedagoga.
    6. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do sądu rodzinnego o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.

     

    Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.)

     

    1. Nauczyciel niezwłocznie informuje o zdarzeniu pedagoga oraz dyrektora szkoły i jeśli jest to możliwe, zatrzymuje i przekazuje sprawcę. Dyrektor szkoły wzywa policję.
    2. Nauczyciel zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje policji.
    3. Pedagog w porozumieniu z nauczycielem lub wychowawcą ustala wstępnie okoliczności czynu, świadków zdarzenia i przekazuje te informacje policji.
    4. Wychowawca powiadamia rodziców / opiekunów prawnych ucznia- sprawcy i sporządza notatkę w dzienniku elektronicznym.
    5. Pedagog jest obecny podczas wykonywania czynności przez policję przewidzianych prawem.
    6. W sytuacjach wyjątkowych (zagrożenie życia, nieobecność dyrekcji i pedagoga w godzinach zajęć popołudniowych w szkole, zajęć poza szkołą) nauczyciel bezzwłocznie powiadamia o przestępstwie ( zdarzeniu) policję.

     

    Postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego

     

    1. Nauczyciel udziela pierwszej pomocy lub zapewnia jej udzielenie, wzywa pielęgniarkę, a w razie konieczności karetkę pogotowia.
    2. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i   rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
    3. Dyrektor szkoły powiadamia policję i ustala okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. Uzyskane informacje przekazuje policji i rodzicom/prawnym opiekunom. Z podjętych działań sporządza notatkę umieszczoną w dokumentacji pedagoga.

     

    Postępowanie w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela, pracownika szkoły, innych osób dorosłych przebywających w szkole

     

    1. Nauczyciel/ pracownik szkoły/ inna osoba informuje  dyrektora szkoły.
    2. Dyrektor ustala przebieg zajścia i świadków zdarzenia oraz sporządza notatkę.
    3. Dyrektor wzywa do szkoły rodziców / opiekunów prawnych ucznia, informuje o zdarzeniu i dalszym postępowaniu wobec ucznia.
    4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły wnioskuje o zwołanie zespołu wychowawczego, który ustali dalszą strategię działań i zawiadamia policję.
    5. W sytuacji wyjątkowej (zagrożenia życia, nieobecności dyrektora, w godzinach zajęć popołudniowych w szkole) nauczyciel/pracownik szkoły zawiadamia niezwłocznieo zdarzeniu policję.

     

    Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia

     

    1. Po uzyskaniu informacji o zdarzeniu od ucznia/rodzica/pracownika szkoły, dyrektor szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające.
    2. Dyrektor szkoły podejmuje przewidziane prawem działania wobec pracownika i informujeo nich rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
     1. Dyrektor sporządza z podjętych działań notatkę potwierdzoną podpisem rodzica i umieszczoną w dokumentacji zdarzeń.
     2. W przypadku gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego, dyrektor szkoły zawiadamia policję.

     

    Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania rodziców i innych osób dorosłych przebywających na terenie szkoły wobec uczniów

     

    1. Nauczyciel/pracownik szkoły podejmuje próbę przerwania zachowania agresywnego i wstępnego rozpoznania okoliczności zdarzenia.
    2. Nauczyciel/ pracownik szkoły powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
    3. W przypadku gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego, dyrektor szkoły zawiadamia policję.
    4. W sytuacji wyjątkowej (zagrożenia życia, braku dyrekcji w godzinach zajęć popołudniowych w szkole) nauczyciel/ pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia policję.

     

     

     

     

    XVII Cyberprzemoc oraz przemoc fizyczna i psychiczna

     

    Postępowanie wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie

     

    1. Nauczyciel, który podejrzewa, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej informuje o tym fakcie wychowawcę, a ten pedagoga oraz wszczyna procedurę Niebieskiej Karty.
    2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem, w zależności od sytuacji, przeprowadza rozmowę z dzieckiem, prosi pielęgniarkę szkolną o pomoc w dokonaniu wywiadu lub podejmuje inne przewidziane prawem czynności zmierzające do rozpoznania sprawy.
    3. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły przeprowadza rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. Informuje o podejrzeniu stosowania przemocy wobec dziecka i niedostatecznej nad nim opieki oraz o konsekwencjach takiego postępowania i wskazuje formy pomocy.
    4. Pedagog sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy, którą podpisują również rodzice/opiekunowie prawni dziecka.
    5. Jeżeli podejrzenia potwierdzają się lub istnieje uzasadniona obawa, że dziecko jest ofiarą przemocy, pedagog informuje policję i sąd rodzinny. Sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga. W przypadku rodziny objętej dozorem o swoich podejrzeniach niezwłocznie informuje kuratora.

     

    Postępowanie wobec ofiar i sprawców cyberprzemocy

     

    1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy informuje o zdarzeniu wychowawcę, a ten pedagoga.
    2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem przeprowadza rozmowę z ofiarą cyberprzemocy, udziela jej wsparcia i porady, ustala okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.
    3. Wychowawca i pedagog przy udziale nauczyciela informatyki zabezpieczają dowody i jeżeli to możliwe, ustalają tożsamość sprawcy cyberprzemocy.
    4. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem informuje o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego i sprawcy ( jeżeli jest znany i nieletni).
    5. Jeżeli sprawca cyberprzemocy jest uczniem szkoły, wychowawca postępuje zgodnie z zasadami oceny negatywnego zachowania zawartymi w WSO.
    6. W innych przypadkach pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły zawiadamia policję. Sporządza notatkę przechowywaną w dokumentacji pedagoga.
    7. Wychowawca i pedagog monitorują sytuację ucznia (ofiary), sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy.

     

    XVIII Stwierdzenie na terenie szkoły przypadków wszawicy

     

    1. W przypadku podejrzenia o występowanie wszawicy wśród dzieci i młodzieży szkolnej pielęgniarka szkolna przeprowadza kontrolę czystości wśród uczniów, których rodzice wyrazili pisemną zgodę na objęcie ich przeglądem.
    2. W przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u dzieci pielęgniarka informuje rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników zabiegów leczniczych.
    3. Na czas leczenia uczeń nie powinien uczęszczać na zajęcia szkolne.
    4. Pielęgniarka informuje dyrektora szkoły o skali zjawiska, natomiast rodzicom przekazuje informacje o stanie czystości włosów i skóry głowy ich dzieci oraz informacje dotyczące przeprowadzenia koniecznych zabiegów higienicznych.
    5. W miarę potrzeby dyrektor organizuje działania edukacyjne dotyczące w/w problematyki skierowane do dzieci, rodziców, opiekunów prowadzone przez pielęgniarkę szkolną.
    6. Wychowawca lub pielęgniarka przekazuje informację wszystkim rodzicom klas, w których występują przypadki wszawicy o konieczności systematycznego sprawdzenia czystości skóry głowy i włosów u dzieci.
    7. W przypadku występowania trudności w rozwiązywaniu problemu, np. w rodzinacho niskim statusie socjoekonomicznym, należy podjąć współpracę z władzami samorządowymi (pomocą społeczną) w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązywaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników.

     

    XIX Zamiar próby samobójczej ucznia

     

    1. Pracownik szkoły będący świadkiem zamachu samobójczego na terenie szkoły jest zobowiązany do:

    a) udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej,

    b) wezwania pogotowia ratunkowego,

    c) poinformowania opiekunów prawnych, rodziców, dyrektora szkoły,

    d) zabezpieczenia miejsca zdarzenia, zapewnienia opieki uczniowi.

     1. Dyrektor szkoły powiadamia organ prowadzący szkołę oraz kuratorium. Dyrektor szkoły powiadamia wyżej wymienione organy, jeśli powziął informacje o zamachu samobójczym ucznia także poza terenem szkoły.
     2. Dyrektor szkoły powołuje niezwłocznie Zespół Kryzysowy, który podejmuje następujące działania:
    1. analiza zaistniałej sytuacji,
    2. nawiązanie kontaktu z poszkodowanym lub jego rodziną (ustalenie stanu zdrowia dziecka),
    3. zapewnienie wsparcia psychologicznego uczniowi oraz jego rodzinie,
    4. powiadomienie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu o zaistniałym zdarzeniu,
    5. nawiązanie współpracy z innymi instytucjami państwowymi w celu rozwiązania zaistniałego problemu,
    6. bieżące monitorowanie sytuacji.

     

     

     

     

     

     

     

    XX. Zwalnianie ucznia z zajęć wychowania fizycznego

     

    Osoba wydająca zwolnienie - dyrektor szkoły. Wymagane dokumenty:

     

    1. Opinia lekarza o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania fizycznego.
    2. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego.

     

    Miejsce złożenia dokumentacji - sekretariat szkoły.

    Termin dostarczenia dokumentów - do 14 dni od pierwszego dnia zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego.

    Termin wydania decyzji przez dyrektora szkoły - 3 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji.

     

    Inne postanowienia:

    1. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach pod opieką nauczyciela.
    2. W przypadku, gdy zajęcia wychowania fizycznego są lekcją pierwszą lub ostatnią uczeń po dostarczeniu oświadczenia rodziców o odpowiedzialności może być zwolniony z tych zajęć, a jego nieobecność odnotowuje się w dzienniku jako usprawiedliwioną. Zwolnienia takie nie dotyczą uczniów, którzy są w trakcie uzyskiwania zaświadczenia lekarskiego.
    3. Zaświadczenia lekarskie zwalniające ucznia z zajęć wychowania fizycznego niedostarczone w terminie będą ważne od daty ich złożenia w sekretariacie szkoły.
    4. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie stanowią podstawy do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego.
    5. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku szkolnego a okres zwolnienia nie przekracza połowy wymaganego czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z tego przedmiotu.
    6. Jeżeli zwolnienie ucznia trwa cały II semestr w dokumentacji przebiegu nauczania jako ocenę roczną wpisuje się ocenę uzyskaną za I półrocze.
    7. Do czasu uzyskania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego uczeń ma obowiązek uczęszczać na zajęcia lekcyjne.
    8. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia. Fakt ten potwierdza podpisem złożonym na decyzji.
    9. Kopię decyzji dyrektora o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego włącza się do arkusza ocen ucznia.
    10. W dokumentacji przebiegu nauczania uczniowi zwolnionemu z zajęć wychowania fizycznego wpisuje się: zwolniony lub zwolniona.
    11. Zwolnienia lekarskie, rodziców (prawnych opiekunów) do 1 miesiąca ciągłego zwolnienia w roku zostają dostarczone nauczycielowi wychowania fizycznego.
    12. Z procedurami zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach, natomiast wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

    13. W przypadku decyzji odmownej rodzice (prawni opiekunowie) mogą się odwołać za pośrednictwem dyrektora szkoły do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

    14. W sprawach nieuregulowanych powyższą procedurą decyzje podejmuje dyrektor szkoły.

     

     

     

     

     

     

     

    XXI Przypadek fałszerstwa dokonanego przez ucznia

     

    Sytuacja fałszerstwa w szkole dotyczy:

     

    1.Dokonywania wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwanie ocen, usprawiedliwianie nieobecności),

    2.Przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców,

     

    3.Podrabianie (przerabianie) zaświadczeń lekarskich, podkładanie prac innych uczniów jako własnych,

    4.Inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, wycieczkach itp.),

    5.fałszowanie legitymacji szkolnej.

     

    Osoby mogące podjąć decyzję o wszczęciu postępowania:

    1.wychowawca klasy,

    2.nauczyciel przedmiotu,

    3.pedagog lub psycholog szkolny,

    4.wicedyrektor i dyrektor.

     1. Procedura postępowania w wypadku stwierdzenia fałszerstwa:
     • świadek zdarzenia (osoba zgłaszająca) zabezpiecza dowody fałszerstwa (jeśli istnieje taka możliwość), powiadamia wychowawcę klasy,
     • wychowawca klasy powiadamia rodziców ucznia,
     • wychowawca ustala termin spotkania z uczniem i jego rodzicami celem wyjaśnienia powodu fałszerstwa,
     • wychowawca informuje rodziców i ucznia o konsekwencjach prawnych oraz szkolnych zdarzenia.
     • W przypadku podrobienia dokumentu szkolnego (dziennik, oficjalne dokumenty szkoły) szkoła przekazuje informację na policję.

     

     

     

     

     

     

    XXII Kontakt z mediami w sytuacji kryzysowej

     

    1. Kontakt z mediami w sytuacji kryzysowej odbywa się w formie oficjalnych komunikatów.

    2. W przygotowaniu oficjalnych komunikatów bierze udział Zespół Kryzysowy, należy podjąć współpracę z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Wągrowca.

    3. Tylko dyrektor lub wyznaczona przez dyrektora osoba kontaktuje się z mediami, przekazuje niezbędne informacje.

    1. Pozostali pracownicy szkoły nie udzielają informacji o kryzysie, nie wyrażają swoich opinii publicznie do czasu oficjalnego zakończenia sprawy.
    2. Należy wyznaczyć miejsce oraz godzinę, gdzie będą udzielane informacje dotyczące zdarzenia.
    3. Na zapytania ze strony mediów należy odpowiadać natychmiast, przekazując jedynie pewne informacje, unikając domysłów na temat prawdopodobnych przyczyn sytuacji kryzysowej.
    4. W miarę możliwości należy zwołać konferencję prasową, której przewodniczy dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
    5. Obecność kadry zarządzającej na konferencji jest obowiązkowa.

     

    XXIII Przypadek żałoby po śmierci ucznia

     

    1. Dyrektor/wicedyrektor i pedagog informują nauczycieli, wychowawców.
    2. Pedagog/psycholog przypomina zasady dyskusji z uczniami, uwzględniając elementy odreagowania na godzinach wychowawczych, innych lekcjach.
    3. Wychowawca informuje uczniów na forum klasy.
    4. Dyrektor stwarza możliwość uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych.
    5. Wychowawca ocenia potrzeby, monitoruje stan psychiczny uczniów ze szczególnym uwzględnieniem reakcji stresu pourazowego, zwraca uwagę na uczniów, u których stwierdza się szczególnie ostry lub chroniczny przebieg reakcji.

     

    XXIV Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

     

    1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

    2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny i inni zatrudnieni w szkole specjaliści.

    3. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

    4. Rodzic poinformowany o potrzebie objęcia jego dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną ma prawo do odmowy przyjęcia oferowanej pomocy.

    5. Nauczyciele, wychowawcy klas i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami:

     

      • Rodzice/opiekunowie dostarczają opinię/orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej do sekretariatu szkoły.
      • Sekretariat przekazuje opinię/orzeczenie pedagogowi oraz wychowawcy ucznia, który wykonuje odpowiednie wpisy w e-dzienniku, widoczne dla wszystkich nauczycieli uczących, którzy na tej podstawie sporządzają dostosowania ze swojego przedmiotu..

    Uczniowi, którego opinia/orzeczenie wpływa do szkoły na miesiąc przed zakończeniem zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym, pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest od przyszłego roku szkolnego.

     

      • Dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną pedagog szkolny zakłada jedną teczkę - obowiązuje ona podczas całego jego pobytu w szkole.
      • Teczki przechowuje się w gabinecie pedagoga, w nich gromadzi się dokumentację i informacje o wszystkich działaniach podejmowanych w sprawie tego ucznia.

     

    OPINIA

    Dotyczy uczniów: ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dysgrafia, dysleksja, dysortografia itd., w przypadku uczniów z ADHD – zaburzenia uwagi, nadmierna impulsywność, nadruchliwość, w przypadku rozwoju intelektualnego - powyżej przeciętnej, przeciętnej, poniżej przeciętnej.

     

    Z posiedzenia Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nie sporządza się protokołu.

     

    Zespół na podstawie zaleceń zawartych w opinii PPP sporządza dostosowania wymagań edukacyjnych wobec ucznia.

     

     

    Formy pomocy: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, trening umiejętności społecznych, trening zastępowania agresji, muzykoterapia, drama, relaksacja, arteterapia, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym.

    Zasady pracy z uczniem w czasie lekcji zgodne z zaleceniami PPP.

     

    Dyrektor szkoły ustala formy i okres udzielania pomocy zgodnie z możliwościami szkoły.

     

    Wychowawca niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów ucznia pisemnie o formach i okresie udzielania pomocy dziecku w szkole.

    Kopia podpisanego przez rodzica/opiekuna dokumentu znajduje się w  indywidualnych teczkach uczniów.

     

    Rodzic potwierdza otrzymane informacje podpisem.

     

    Wszyscy nauczyciele uczący danego ucznia zobowiązani są do zapoznania się opinią.

     

     

    ORZECZENIE

    Dotyczy uczniów: niepełnosprawnych- niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niedostosowani społecznie i zagrożeni niedostosowaniem społecznym.

     

    Na podstawie analizy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia tworzy się IPET – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

     

    Zespół opracowujący IPET tworzą nauczyciele, wychowawca i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem.

     

    Dyrektor wyznacza koordynatora zespołu wyłącznie spośród nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

     

    Program opracowuje się w terminie:

    - do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego kształcenie,

    - 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

     

    Program opracowuje się na okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

     

    Wychowawca ma obowiązek zawiadomić pisemnie rodzica/opiekuna dziecka o terminie posiedzenia zespołu, który opracowuje WOPFU i IPET, w formie pisemnej lub przez e-dziennik, wydruk zawiadomienia umieszcza się w teczce ucznia.

     

    Dwa razy w roku szkolnym zespół dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności podjętych działań pomocowych, oraz w miarę możliwości dokonuje modyfikacji programu.

    Zespół ustala konieczność lub brak konieczności kontynuacji udzielania danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, biorąc pod uwagę efektywność udzielanej dotychczas pomocy.

    Rodzice ucznia powiadamiani są pisemnie o zakończeniu udzielania pomocy.

     

    Rodzice ucznia mają prawo brać udział w każdym spotkaniu dotyczącym jego dziecka.

     

     

    Rodzice otrzymują kopię opracowanego już programu.

     

    Program IPET – określa formy i okres udzielania pomocy oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane:

    - zakres dostosowań wymogów edukacyjnych poprzez zastosowanie odpowiednich form i metod pracy z uczniem,

    - zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów – zakres wsparcia nauczyciela specjalisty/asystenta/pomocy nauczyciela – wymiar godzin, zakres podejmowanych działań wobec dziecka,

    * zajęcia rewalidacyjne – uczniowie z niepełnosprawnością,

    * formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

    * działania wspierające rodziców ucznia – zakres współpracy z rodzicami i innymi podmiotami np. PPP,

    *wykorzystywanie technologii informacyjnej – uczniowie z trudnościami w komunikowaniu się w zależności od potrzeb,

      • realizację indywidualnych zajęć edukacyjnych w formie indywidualnej lub w małej grupie – w zależności od potrzeb,
      • rodzaj i sposób dostosowania warunków kształcenia w zależności od potrzeb.

     

    Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego opracowano IPET mają obowiązek znać jego treść i stosować się do zaleceń w nim zawartych.

     

     

     

    XXV Procedura postępowania w przypadku nie stawienia się ucznia

    (zapisanego do świetlicy szkolnej) w świetlicy po zajęciach lekcyjnych.

     

    1. Wychowawca świetlicy po stwierdzeniu, że uczeń nie stawił sięw świetlicy po zajęciach lekcyjnych informuje o tym fakcie wychowawcęklasy, pedagoga, dyrektora szkoły lub innego nauczyciela.

    2. Poinformowana osoba próbuje ustalić czy uczeń przebywa na terenieszkoły (na boisku, w bibliotece, w toalecie, na stołówce, w gabinecie pielęgniarki) lub czy nie został zwolniony wcześniej na podstawie prośbyrodziców ( prawnych opiekunów).

    3. Jeżeli nie można ustalić gdzie przebywa uczeń, należy niezwłoczniepoinformować o tym rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia.

    4. W sytuacji gdy istnieje obawa o bezpieczeństwo ucznia dyrektor szkołypowiadamia policję.

    5. Wychowawca klasy wyciąga wobec ucznia konsekwencje określonew Statucie Szkoły i Regulaminie Oceny Zachowania.

     

    XXVI Procedura postępowania w przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 w Wągrowcu

     

    § 1. 1. Nauczyciel sporządza notatkę służbową (załącznik nr 1) o zaistniałym incydencie oraz przygotowuje wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów (załącznik nr 2).

    2. Do notatki o zdarzeniu mogą być załączone np. pisemne zeznania świadków.

    3. Przygotowaną dokumentację wnioskodawca przekazuje dyrektorowi szkoły.

    4. Dyrektor bada, czy dane wykroczenie zostało uwzględnione w Statucie szkoły jako przypadek, za który można ucznia skreślić z listy uczniów.

    5. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń zostają pisemnie poinformowani o sytuacji szkolnej ucznia i uruchomieniu procedury skreślenia i prawie do wskazania przez ucznia swoich rzeczników obrony np. wychowawcę, pedagoga szkolnego.

    § 2. 1. Dyrektor zwołuje posiedzenie rady pedagogicznej. W protokole z posiedzenia powinny się znaleźć wnioski z dyskusji, mające wpływ na podjęcie uchwały o skreśleniu ucznia z listy uczniów.

    2. Wychowawca ma obowiązek przedstawić rzetelnie uchybienia w postępowaniu ucznia, ale także jego pozytywne cechy i okoliczności łagodzące.

    3. Rada pedagogiczna powinna przedyskutować, czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia:

    1) stosowano wobec ucznia gradacje kar,

    2) prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze,

    3) udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.

    § 3. 1. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą skreślenia ucznia z listy uczniów. Uchwała rady musi zapaść zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.

    2. Dyrektor przedstawia treść uchwały samorządowi uczniowskiemu, który wyraża swoją opinię na piśmie. Opinia ta nie jest jednak wiążąca dla dyrektora szkoły, lecz bez niej decyzja jest niezgodna z prawem.

    3. Dyrektor bada zgodność uchwały rady pedagogicznej z przepisami prawa oświatowego, po czym wydaje na piśmie decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów.

    4. Decyzja o skreśleniu powinna zawierać:

    1) numer (szkoła prowadzi rejestr decyzji),

    2) oznaczenie organu wydającego decyzję,

    3) datę wydania,

    4) oznaczenie strony, której decyzja dotyczy (ucznia),

    5) podstawę prawną,

    6) treść decyzji (rozstrzygnięcie),

    7) uzasadnienie decyzji:

    a) faktyczne (za jaki czyn uczeń zostaje skreślony, dowody w tej sprawie),

    b) prawne (powołanie się na Statut szkoły - dokładna treść zapisu w Statucie),

    8) tryb odwoławczy,

    9) podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej do wydania decyzji.

    § 4. Uczniowi przysługuje prawo odwołania od decyzji dyrektora do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, za pośrednictwem dyrektora szkoły, w ciągu 14 dni od daty doręczenia (nie zaś wydania) decyzji.

    § 5. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję odbierają i podpisują jego rodzice. Jeżeli nie ma możliwości odbioru decyzji przez rodziców, pismo wysyłane jest pocztą - listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru.

    § 6. Uczeń pełnoletni i rodzice (prawni opiekunowie) ucznia niepełnoletniego mają prawo wglądu w dokumentację dotyczącą sprawy, w części dotyczącej ich dziecka.

    § 7. Jeżeli uczeń pełnoletni lub rodzice (prawni opiekunowie) ucznia niepełnoletniego wniosą odwołanie, dyrektor szkoły w terminie 7 dni ustosunkowuje się do niego, przeprowadza ponowną analizę sprawy, ewentualnie bada nowe fakty.

    § 8. Jeśli dyrektor przychyli się do odwołania, wydaje decyzję w sprawie na piśmie.

    § 9. Jeśli dyrektor podtrzymuje swoją decyzję, w terminie 7 dni jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z pełną dokumentacją sprawy do organu odwoławczego, który ponownie bada sprawę.

     

     

     

    Załącznik nr 1

    Wągrowiec, dnia ………………………..

     

    NOTATKA SŁUŻBOWA

     

    Dotyczy ucznia/ uczennicy/ uczniów……….…………………………………….………………………

    ……………………………………………………………………………………..…………………….. z klasy ........................................... w sprawie: ..........................................................................................

     

    Opis sytuacji: ............................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….………………..……………………………………………………………………………………………..………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ….……………………………………………………………………………………………..………………..…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………..………………………………………………………………………………………..……………..………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………

    Notatka została sporządzona w obecności:

    ucznia/ uczennicy ......................................

    rodzica .......................................................

    wychowawcy klasy ...................................

    pedagoga szkolnego ..................................

     

     

     Załącznik nr 2

     

    Wniosek o skreślenie z listy uczniów

     

    1.Osoba zgłaszająca wniosek ……………………………………………………………………………………………..

    2.Imięi nazwisko ucznia, klasa: ……………………………………………………………………………………………..

    3.Uzasadnienie wniosku …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………..

    4. Informacja o podejmowanych działaniach wychowawczych …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………..

    5. Informacja o wcześniejszych upomnieniach i naganach …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………..

    6. Opinia pedagoga szkolnego …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………..

    7. Inne załączniki (np. pisemna opinia rodziców, wyjaśnienia stron, opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej, notatka służbowa ze zdarzenia)

     

    ……………………………….. ……………………………………………….

    Data podpis osoby zgłaszającej wniosek

     

     

    Załącznik nr 3

    ........................................ Wągrowiec, dnia…………………… (pieczątka szkoły)

     

    Decyzja nr ..... / ..........

    (w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów)

     

    Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Wągrowcu, w związku z podjęciem przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 2 w Wągrowcuuchwały nr …... z dnia ……………….w sprawie skreślenia ucznia ……………………………… z listy uczniów oraz po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rozpatrzeniu sprawy

    Postanawiamskreślić z dniem ........................................... z listy uczniów klasy ................................ucznia ......................................................................................

    (imię i nazwisko ucznia)z powodu ..............................................................................................................................

     

    Uzasadnienie decyzji: …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………..

    Pouczenie: Od niniejszej decyzji (oraz rygoru natychmiastowej wykonalności) przysługuje odwołanie do Kuratorium Oświaty w Poznaniu za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

    Otrzymują: 1. Uczeń (pełnoletni)

    2. Wychowawca klasy

    3. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia

    4. a/a

    ……………………………………………

    (podpis i pieczątka dyrektora)

     

    XXVII Procedura wpisywania na świadectwie zajęć nieobowiązkowych dla ucznia

     

     

    Dobrowolne i niepodlegające ocenie są w szkole podstawowej zajęcia wychowania do życia w rodzinie

     

    1. W razie złożenia dyrektorowi szkoły rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie wychowawca klasy zaznacza ten fakt w dzienniku elektronicznym (dziennik oddziału – zakładka konkretnego ucznia – nauczanie indywidualne – haczyk w kolumnie: nie uczestniczy).

     

    2. Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie monitoruje czy zapisani na zajęcia uczniowie systematycznie uczestniczą w zajęciach. W razie podejrzenia, że uczeń/uczennica opuszcza zajęcia celowo, kontaktuje się w wychowawcą klasy, który wyjaśnia tę sytuację z uczniem i w razie konieczności z jego rodzicami.

     

    3. Jeżeli uczeń nie uczestniczył w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie, nie zamieszcza się w arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym żadnej informacji.

     

     1. Na świadectwie ukończenia szkoły zamieszcza się informację o uczestniczeniu w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie, jeżeli uczeń uczęszczał na te zajęcia w którymkolwiek roku nauki.

     

    XXVIII Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym

     

    Obowiązki związane z zapewnieniem opieki uczniom chorującym przewlekle

    1. W sytuacji zgłoszenia przez rodziców choroby przewlekłej pielęgniarka, wychowawca oraz nauczyciele uczący powinni zdobyć wiedzę na temat sposobu postępowania wobec ucznia przewlekle chorego odpowiednio do jego potrzeb zdrowotnych.

    1. Korzystają oni z dostępnej w szkole  serii pt. „One są wśród nas”.

    Stany nagłe

    W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor szkoły lub pielęgniarka są zobowiązani do udzielenia pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz do wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie mają oni obowiązek zawiadomić o tym rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

    Podawanie leków uczniom z chorobą przewlekłą

    Jeśli uczeń z chorobą przewlekłą musi przyjmować leki podczas pobytu w szkole, rodzice dziecka (przed przyjęciem go do placówki) zobowiązani są do poinformowania:

     • na jaką chorobę dziecko choruje;
     • jakie leki zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania).

    Konieczne jest również przekazanie pielęgniarce zlecenia lekarskiego oraz pisemnego upoważnienia do podawania dziecku leków.

    Gdy w czasie nieobecności pielęgniarki w placówce oświatowej trzeba podać dziecku lek lub wykonać inne czynności (np. skontrolować poziom cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę; podać lek drogą wziewną dziecku choremu na astmę), czynności te mogą być wykonane przez inne osoby (w tym: dziecko, rodziców, nauczyciela), jeżeli odbyły one przeszkolenie w tym zakresie.

    Osoby przyjmujące to zadanie muszą wyrazić na to zgodę.

    Przekazywanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika szkoły i zobowiązanie do sprawowania opieki powinny mieć formę umowy pisemnej między rodzicami dziecka przewlekle chorego a pracownikiem szkoły.

     

    PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM

     

    Opracowana dla...........................................................................

    1. Uczeń choruje na chorobę przewlekłą...........................................potwierdzoną przez lekarza .......................................................dnia ..........................

    2. Objawy choroby ucznia:

    · ......................................................................

    · ......................................................................

    3. Nakazy związane z przebywaniem ucznia w szkole:

    · .........................................................................

    4. Zakazy związane z przebywaniem ucznia w szkole:

    · .........................................................................

    5. Ograniczenia dla ucznia związane z chorobą:

    · .........................................................................

    6. W przypadku zaostrzenia objawów lub ataku choroby należy:

    · .........................................................................

    7. W przypadku zaostrzenia objawów lub ataku choroby nie wolno:

    · .........................................................................

    · .........................................................................

    8. Pierwsza pomoc udzielona uczniowi w szkole polega na:

    · ........................................................................

    9. W przypadku zaostrzenia objawów lub zagrożenia zdrowia szkoła niezwłocznie informuje i w miarę potrzeby wzywa:

    · Rodziców/prawnych opiekunów ucznia (imię, nazwisko, adres, tel.

    kontakt.).....................................................................

    · Lekarza prowadzącego (j.w.)............................................

    · Inną osobę (j.w.) ..........................................................

    · Pogotowie ratunkowe – w przypadku, gdy rodzic/ opiekun prawny niemoże bezzwłocznie odebrać dziecka ze szkoły w celu udzielenia mupomocy medycznej.

    10. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do bezwzględnego stosowanianiniejszej procedury.

    ................................................................................................

    podpis dyrektora i rodzicówmiejscowość i data

     

    UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODANIA LEKÓW DZIECKUZ CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

    .......................................................................................................................

    (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka)upoważniam Panią/Pana .....................................................................................

    (imię i nazwisko nauczyciela/pracownika)

    Do podawania leku .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    (nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)

     

    Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania leku.

    ......................................................................................................................................

    imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dzieckamiejscowość i data

     

     ZGODA NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA SZKOŁY NA PODANIA LEKÓWDZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

    .................................................................................................................................

    (imię i nazwisko nauczyciela/pracownika)

    wyrażam zgodę na podanie dziecku

    ..........................................................................................................................

    (imię i nazwisko nauczyciela/pracownika)

    leku

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    .................................................................................................................................

    (nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)

     

    Oświadczam, że zostałam(łem) poinformowany o sposobie podania leku/ wykonania

    czynności medycznej.

    .............................................................. ...................................................................

    imię i nazwisko nauczyciela/pracownika szkołymiejscowość i data

     

     

    XXIX Procedura PPP związana z uczennicą ciężarną w szkole

     

    Szkoła jest zobowiązana do:

    · udzielenia uczennicy w ciąży urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości nie powodując opóźnień w zaliczaniu przedmiotów;

    · wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu, dogodnego dla uczennicy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, jeżeli ciąża, poród lub połóg powodują niemożliwość zaliczenia w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki.

    Formy pomocy dla uczennicy w ciąży

    Prawo oświatowe stwarza możliwość udzielenia pomocy uczennicom w ciąży, w połogu i po połogu w następujących formach:

    · przyznanie indywidualnego nauczania,

    · skorzystanie z indywidualnego toku nauki,

    · udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

    · udzielenie innych form pomocy np. w ubieganiu się o pomoc materialną.

    Wybór formy udzielanej pomocy jest uzależniony od indywidualnej sytuacji i potrzeb uczennicy. Procedura postępowania natomiast uzależniona jest w znacznej mierze od oczekiwań opiekunów prawnych uczennicy.

    Opiekun prawny

    Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziecko pozostaje aż do pełnoletniości pod władzą rodzicielską. Jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo, jeśli rodzice są nieznani, sąd ustanawia dla dziecka opiekuna prawnego. W związku z powyższym, na wszystkie podejmowane działania muszą wyrazić zgodę rodzice/prawni opiekunowie uczennicy.

     

     

    Procedura postępowania, gdy w ciąży jest uczennica niepełnoletnia

    Krok 1. Nauczyciel, który dowiedział się, że uczennica jest w ciąży, niezwłocznie informuje o tym wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.

    Krok 2. Wychowawca klasy, pedagog szkolny i dyrektor szkoły spotykają się, aby zebrać więcej informacji o uczennicy oraz o jej sytuacji rodzinnej.

    Krok 3. Wychowawca i/lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczennicą, starając się ustalić, czy rodzice już wiedzą o ciąży oraz czy ciąża nie jest wynikiem przestępstwa (gwałtu).

    Krok 4.Wychowawca klasy, pedagog szkolny i dyrektor szkoły ustalają formy pomocy, jakie zaproponują uczennicy oraz szczegóły dotyczące sposobu przeprowadzenia rozmowy z uczennicą i jej rodzicami/prawnymi opiekunami.

    Krok 4a. W sytuacji, gdy rodzice/opiekunowie prawni nie wiedzą jeszcze o ciąży i uczennica boi się im o tym powiedzieć, może prosić o pośredniczenie w poinformowaniu ich o swojej sytuacji. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym podejmują stosowne działania z zachowaniem szczególnej ostrożności i dyskrecji.

    Krok 5. Wychowawca w obecności pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły informuje uczennicę i jej rodziców/opiekunów prawnych o możliwych formach pomocy ze strony szkoły. Wyjaśnia szczegółowo warunki i zasady korzystania z każdej z przedstawionych form pomocy. Odpowiada na pytania i wątpliwości.

    Krok 6. Uczennica z rodzicami/opiekunami prawnymi podejmują − w ustalonym terminie − decyzję w sprawie form pomocy, z których chcieliby skorzystać. O podjętej decyzji informują wychowawcę klasy i dyrektora.

    Krok 7. Wychowawca klasy, dyrektor i rodzice/opiekunowie prawni uczennicy podejmują działania niezbędne do przyznania uczennicy - zależnie od dokonanego wyboru - nauczania indywidualnego lub indywidualnego toku nauki.

    Krok 8. Dyrektor szkoły udziela uczennicy urlopu, jeżeli jej rodzice/opiekunowie prawni wystąpili z pisemnym wnioskiem do dyrektora.

    Krok 9. Wychowawca klasy i pedagog szkolny uzgadniają rodzaj i sposób świadczenia uczennicy i jej rodzinie pomocy i wsparcia (materialnego, psychologicznego, organizacyjnego). Podejmują działania, w tym kształtujące pozytywne postawy rówieśników (np. spotkania ze specjalistami, warsztaty kształtujące postawy empatii i tolerancji).

    Krok 10. Dyrektor informuje radę pedagogiczną o ciąży uczennicy oraz o uzgodnionym sposobie postępowania. Przypomina o potrzebie zachowania dyskrecji oraz o tym, że nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców.

    Krok 11. Wychowawcy klas w porozumieniu z pedagogiem szkolnym przeprowadzają zajęcia/warsztaty kształtujące u uczniów postawy akceptacji i empatii w związku z zaistniałą sytuacją. Mogą ponadto przeprowadzić, na przykład z udziałem lekarza lub innego specjalisty, zajęcia podnoszące poziom wiedzy z zakresu świadomej prokreacji, inicjacji seksualnej, antykoncepcji.

    Krok 12. Wychowawca i wyznaczeni nauczyciele wdrażają uzgodniony z uczennicą sposób realizacji obowiązku nauki.

     

     

    Organizacja nauczania indywidualnego dla uczennicy w ciąży

    Podstawy prawne przyznania uczennicy w ciąży nauczania indywidualnego to:

    · art. 71b ust. 1a USO;

    · rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

    · rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

    Intencją objęcia nauczaniem indywidualnym dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły jest umożliwienie im kształcenia. Nauczanie indywidualne organizuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, jeśli rodzic/uczeń dostarczy orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jest ono organizowane na czas określony w orzeczeniu i w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w tym orzeczeniu.

    Realizacja nauczania indywidualnego

    Zajęcia nauczania indywidualnego są prowadzone przez nauczycieli, którym dyrektor szkoły powierzy stosowne obowiązki. W uzasadnionych przypadkach może je powierzyć nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.

    Tygodniowy wymiar nauczania indywidualnego

    Nauczanie indywidualne realizuje się dla uczniów w ciągu co najmniej 3 dni w tygodniu.

    W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczennicy. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia i warunków organizacyjnych nauczania.

    Uczennica może być zwolniona z:

    · nauki drugiego języka obcego − na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego oraz na czas określony w tym orzeczeniu, ale tylko w przypadku wady słuchu lub głębokiej dysleksji rozwojowej;

    · zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej - tylko na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

    Pozostałe przedmioty ujęte w szkolnym planie nauczania dla danej klasy muszą być realizowane proporcjonalnie do ogólnej liczby godzin nauczania indywidualnego. Uczennica musi być z tych przedmiotów oceniona. Jest to podstawa do klasyfikacji i uzyskania promocji.

     

     

    Indywidualny tok nauki dla uczennicy w ciąży

    Podstawy prawne przyznania uczennicy indywidualnego toku nauki to:

    · art. 66 ust. 1 USO,

    · rozporządzenie MENiS z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki;

    · rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r.

    Indywidualny tok nauki uczennicy w ciąży

    Uczennica realizująca indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy. Uczennica może uczęszczać na niektóre zajęcia, a pozostałe realizować we własnym zakresie lub do wszystkich zajęć przygotowywać się poza szkołą.

    Wniosek o indywidualny tok nauki

    Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny tok nauki mogą wystąpić:

    · uczennica - uczennica niepełnoletnia tylko za zgodą rodziców/prawnych opiekunów,

    · rodzice/prawni opiekunowie uczennicy,

    · wychowawca klasy za zgodą rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniej uczennicy.

    Konieczność opinii o predyspozycjach

    Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach uczennicy Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach uczennicy.

    Na indywidualny tok nauki wyraża zgodę dyrektor szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii:

    · rady pedagogicznej,

    · poradni psychologiczno-pedagogicznej.

    Zezwolenie jest udzielone na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny. Dyrektor wyznacza uczennicy nauczyciela opiekuna i określa zakres jego obowiązków.

     

    Klasyfikowanie i promowanie- indywidualny tok nauki

    Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczennicy realizującej indywidualny tok nauki odbywa się na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych.

    Indywidualny tok nauki jest realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub wyjątkowo według indywidualnego programu nauki. Uczennica może być zwolniona z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej - tylko na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. Pozostałe przedmioty ujęte w szkolnym planie nauczania dla danej klasy muszą być realizowane.

     

    Powiadamianie służb

    Zawiadomienie prokuratora lub policji

    Ciąża uczennicy może być wynikiem przestępstwa lub świadczyć o demoralizacji niepełnoletniej uczennicy. Na szkole spoczywa obowiązek powiadomienia odpowiednich instytucji o ciąży uczennicy. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie lub pewność, że ciąża uczennicy jest wynikiem przestępstwa z art. 197 - 201 kodeksu karnego, to obowiązkiem dyrektora szkoły − pod sankcją karną – jest zawiadomienie prokuratora lub policji. Jeśli w ciąży jest uczennica w wieku poniżej 15 lat - zawsze mamy do czynienia z przestępstwem.

    Powiadomienie sądu rodzinnego

    Zgłoszenie zawiadomienia do sądu rodzinnego jest szczególnie istotne w przypadku, gdy uczennica w ciąży pochodzi z rodziny patologicznej lub niewydolnej wychowawczo lub gdy sama przejawia oznaki demoralizacji.

    Jeśli istnieją okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniej uczennicy (np. uprawianie nierządu) lub że czyn karalny z art. 197 - 201 kk popełnił nieletni, dyrektor szkoły ma obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub policję

    Sąd rodzinny

    Sąd rodzinny może zastosować niezbędne środki dla zabezpieczenia szczególnych potrzeb ciężarnej uczennicy, w tym:

    · umieszczenie w domu samotnej matki,

    · ustanowienie nadzoru kuratora sądowego,

    · zobowiązanie rodziców/prawnych opiekunów do poprawy warunków bytowych uczennicy oraz do współpracy ze szkołą i poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

    · ustanowienie opiekuna prawnego dla dziecka urodzonego przez nieletnią uczennicę.

    Przed złożeniem zawiadomienia do sądu rodzinnego przez szkołę wychowawca powinien poinformować o tym uczennicę i jej rodziców/prawnych opiekunów oraz wyjaśnić im, z czego wynika działanie szkoły.

    Czego nie wolno wobec uczennic w ciąży:

    · nakłaniać pełnoletnią uczennicę w ciąży do przeniesienia się do szkoły dla dorosłych,

    · zaniechać informowania uczennicy w ciąży i jej rodziców/opiekunów prawnych o przysługujących jej prawach,

    · zwlekać z udzieleniem pomocy uczennicy w ciąży,

    · zaniechać zawiadomienia do sądu rodzinnego o ciąży nieletniej uczennicy,

    · zaniechać zawiadomienia policji lub prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

     

     

    Pomocne kontakty:

    - Stowarzyszenie Pomocy Nieletnim Rodzicom

    www.nieletnirodzice.org.prv.pl

    - Samodzielne Samotne Matki

    www.samodzielne-matki.free.ngo.pl

    - Stowarzyszenie Pozwól Żyć

    www.samotnematki.most.org.pl

     

    Podstawa prawna · Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.).

    · Ustawa z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.). · Ustawa z 25 lutego 1964 r. − Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9, poz. 59 ze zm.). · Ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88, poz. 553 ze zm.) · Ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89, poz. 555 ze zm.). · Ustawa z 12 sierpnia 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022 nr 11, poz. 1700 ). · Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007 nr 83, poz. 562 ze zm.). · Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki. (Dz.U. 2002 nr 3, poz. 28). · Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2002 nr 23, poz. 225 ze zm.). · Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U 2008 nr 175, poz. 1086). · Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2008 nr 173, poz. 1072).

     

    Uchwała 37/2022/2023 Rady Pedagogicznej z dnia 4.05.2023 r.

     

    XXX Procedura ewakuacji próbnej

     

    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu

    Zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego

    Podstawa prawna:

    • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 ze zm.),

    • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

     

    Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieci podczas wystąpienia zagrożenia pożarowego. Przeprowadzając próbną ewakuację, należy wykonać czynność zgodnie z procedurą:

    1. Na początku września każdego roku dyrektor szkoły zapoznaje wszystkich pracowników szkoły z zasadami ewakuacji obowiązującymi w szkole. Sprawdza oznakowanie w obiekcie.

    2. Do 15 września każdego roku wychowawcy zapoznają uczniów z zasadami ewakuacji obowiązującymi w szkole. Sprawdzają informacje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w salach.

    3. Najpóźniej na tydzień przed planowaną ewakuacją dyrektor powiadamia właściwego komendanta Powiatowej Straży Pożarnej oraz organ prowadzący szkołę o terminie przeprowadzenia próbnej ewakuacji.

    4. Osoba wyznaczona przez dyrektora używa odpowiedniego sygnału oznaczającego konieczność ewakuacji (trzy dzwonki- elektryczny lub w przypadku braku prądu ręczny).

    5. Wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym opuszczają go we właściwym porządku (ustalony w instrukcji, zależy od konstrukcji budynku).

    6. Obowiązki nauczyciela w czasie przeprowadzania próbnej ewakuacji:

    1) znać stan liczebny klasy, z którą odbywa lekcje,

    2) zadbać o przestrzeganie przez uczniów zasad ewakuacji określonych w instrukcji:

    a) kolejność opuszczania sali lekcyjnej – najpierw osoby znajdujące się najbliżej drzwi wejściowych, a potem uczniowie z kolejnych ławek, aż do znajdujących się najdalej od wejścia,

    b) kolejność opuszczania piętra - na schody wchodzą najpierw uczniowie klas będących najbliżej schodów, następnie z położonych dalej aż po najbardziej oddalone, c) kolejność opuszczania budynku szkolnego zaczyna się od najniższych pięter,

    3) uformować grupy ewakuacyjne na korytarzach i sprawować opiekę nad uczniami, z którymi prowadzili zajęcia dydaktyczne,

    4) sprawdzić czy wszyscy opuścili pomieszczenie,

    5) wskazać dzieciom kierunek ewakuacji i określić miejsce zbiórki (boisko szkolne od ul. Janowieckiej, wzdłuż boiska wielofunkcyjnego),

    6) zadbać, aby uczniowie udali się w wyznaczonym kierunku i do wyznaczonego miejsca zbiórki,

    7) zadbać, aby wszyscy uczniowie dotarli do wyznaczonego miejsca zbiórki,

    8) nie dopuścić do powstania paniki wśród uczniów ani lekceważenia sytuacji.

    7. Sekretarz wynosi pieczątki.

    8. Sprzątaczka/ki, woźna i konserwator odpowiedzialni są za otworzenie wszystkich istniejących drzwi w budynku.

    9. Dyrektor/wicedyrektor szkoły nadzoruje i koordynuje przebieg ewakuacji i przyjmuje od wszystkich nauczycieli raport dotyczący zgodności liczebnej obecnych na lekcji i doprowadzonych w wyznaczone miejsce uczniów.

    10. Dyrektor szkoły wypełnia dokumentację związaną z przeprowadzeniem próbnej ewakuacji.

     

     

    Uchwała …………………………..Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2023 r.

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu, ul. Krótka 4
   • Szkoła: 603-313-284 Świetlica: 603-313-298
   • ul. Krótka 4 62-100 Wągrowiec Poland
   • Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
  • Logowanie